Magyar Táncművészeti Egyetem

 

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Táncművészeti Egyetem

kabinetvezető / jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapfeladata a kancellár munkájának segítése és a Kancellári Kabinet vezetése, a szervezeti egységben dolgozó munkatársak munkájának irányítása, továbbá közvetlen kapcsolattartás szakértőkkel. Feladata továbbá az egyetem jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelő működésének támogatása. Ennek keretében különösen figyelemmel kíséri az egyetem jogszerű működését, a jogszabályi környezet megváltozását jelzi, ellátja az SzMSz-ben előírt intézményi testületek működésével kapcsolatos feladatokat, az egyetem tevékenységéhez kapcsolódóan a munkatársak számára jogértelmezési segítséget nyújt, ellátja a jogi ellenjegyzési feladatokat, szabályozási kérdésekben jogi segítséget nyújt, vezeti és nyilvántartja az intézmény szabályzatait, utasításait, ügyrendjeit, körleveleit, közreműködik a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, közreműködik a jogi szakértelmet igénylő intézményi feladatok megoldásában. Előkészíti a vezetői megbízásokra vonatkozó pályázati kiírásokat. Lefolytatja a választási eljárásokat. Ellátja a főbb feladatokat az iratkezelés tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Egyetem, jogász szakképzettség,

 

Jogi szakvizsga,

Angol nyelv ismerete,

Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat,

Jogi végzettséghez kötött munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Német, francia nyelv ismerete,

Felsőoktatási intézménynél hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

Önálló, felelősségteljes munkavégzési képesség,

Rendszerszemlélet,

Jó problémamegoldó képesség,

Szakmai elkötelezettség,

Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

Felelősségteljes, gyors és precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes, részletes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével,

Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igénylőlap másolata,

Összeférhetetlenségi nyilatkozat,

A pályázathoz referenciák csatolhatók,

Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztató tartamalmát megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette: http://mte.eu/gdpr-tajekoztato.pdf,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péter nyújt, a +36-1-800-9469 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Kovács Péter részére a allaspalyazat@mte.eu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot megszakítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az Egyetem humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Táncművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatkezelés tekintetében jogi kötelezettséget megállapító egyéb jogszabályok szerint kezeli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mte.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=432420