Képzési és kimeneteli követelmények

KOREOGRÁFUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése:

koreográfus (Choreography)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: koreográfus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Choreographer

Az alafokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

180 kredit

 • a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
 • a szakdolgozat és a gyakorlati diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 5-5 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak célja, az általános és a szakmai kompetenciák

A képzés célja koreográfusok képzése, akik képesek eredeti és személyes hangvételű táncművészeti alkotások megtervezésére és gyakorlati megvalósítására, alkotói gondolataik megértetésére és elfogadtatására, akár önálló táncalkotás, akár alkalmazott koreográfia készítése keretében, a tánc különböző formanyelveit használva. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben, valamint a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A koreográfus

 1. a) tudása
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánctörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és hatásairól, a mai kor alkotói tevékenységeire kiható, valamint az azt alkalmazó táncművekről.
 • Ismeri a táncművészet megismerhető (rögzített: fotó, film, video, dvd) legjelentősebb alkotásait.
 • Ismeri a koreográfiáinak alapjául szolgáló és általa használni kívánt tánc formanyelveket: klasszikus balett, modern tánctechnikák, néptánc.
 • Ismeri a kutatásmódszertan törvényszerűségeit a táncművészet speciális igényeire alkalmazva (az autentikus néptáncanyag gyűjtésétől kezdve az internetes hozzáférések alkalmazásáig), az általa használt formanyelvek függvényében.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodalom-, színház- és filmtörténet terén).
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a táncművészetre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.
 1. b) képességei
 • Képes az alkotói gyakorlat során tudatos, kreatív és önálló munkára.
 • A tanulmányai során szerzett ismeretekre támaszkodva képes a koreográfia készítéséhez szükséges anyagok (táncformanyelv, zenehasználat, színpadismeret) analízisére és feldolgozására.
 • Magasszintű tánctechnikai tudással rendelkezik művészi elképzeléseinek megvalósításához.
 • Képes kreatív együttműködésre a rendezői szándék megvalósítása érdekében alkalmazott koreográfia készítése esetén.
 • Alkotói tevékenysége során képes az előadókkal, valamint más művészeti ágak szereplőivel (így zeneszerző, díszlet-, jelmeztervező) hatékonyan együttműködni.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló társulat) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a táncművészet és a társművészetek etikai normáit.
 1. c) attitűdje
 • Nyitott az új ismeretekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre, saját tudásának fejlesztésére.
 • A táncművészet multikulturális projektjei kapcsán törekszik arra, hogy önálló, eredeti és kreatív gondolataival vegyen részt koreográfusként és irányítóként közös művészeti produkciókban.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
 • Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól.
 • Törekszik a táncművészet és a társművészetek etikai normáinak betartására.
 1. d) autonómiája és felelőssége
 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Saját művészeti koncepciót alkot, melyet önállóan valósít meg.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek kialakításában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a táncművészet és a társművészetek etikai normái iránt.

Az alapképzés jellemzői

1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető művészeti ágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditértékkel együtt

 • általános- és szakelmélet 50-60 kredit;
 • táncművészeti gyakorlat 120-130 kredit.

2. Idegennyelvi követelmény

 • Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

3. A Szakmai gyakorlat követelményei

 • Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot saját alkotásaik létrehozása, betanítása és bemutatása során teljesítik a hallgatók elsősorban intézményi keretek között.

TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat szakképzettség:
 • táncművész (klasszikus balett)
 • táncművész (magyar néptánc)
 • táncművész (moderntánc)
 • táncművész (kortárstánc)
 • táncművész (színházi tánc)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
 • Dance Artist (Classical Balett)
 • Dance Artist (Hungarian Folk Dances)
 • Dance Artist (Modern Dance)
 • Dance Artist (Contemporary Dance)
 • Dance Artist (Theatrical Dances)
 • választható szakirányok: klasszikus balett, magyar néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc

Az alafokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

180 kredit

 • a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
 • a szakdolgozat és a gyakorlati diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 5-5 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak célja, az általános és a szakmai kompetenciák

A képzés célja koreográfusok képzése, akik képesek eredeti és személyes hangvételű táncművészeti alkotások megtervezésére és gyakorlati megvalósítására, alkotói gondolataik megértetésére és elfogadtatására, akár önálló táncalkotás, akár alkalmazott koreográfia készítése keretében, a tánc különböző formanyelveit használva. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben, valamint a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzés célja táncművészek képzése, akik képesek személyes adottságaik kibontakoztatásával a táncművészet aktív művelésére, továbbá a régi és az új táncművészeti alkotások egyéni feldolgozásával azok interpretálására. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben. A végzettek alkalmasak a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő bemutatására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

1. A klasszikus balett szakirányon a táncművész

a) tudása

 • Magas szinten ismeri a klasszikus balett formanyelvét, annak stílusirányzatait a romantikától, a klasszicizmuson át a modern-, és kortárs irányzatokig, ezen kívül átfogó ismeretekkel rendelkezik a táncművészet egyéb, a balettrepertoárban is előforduló ágazatai tekintetében (modern-, és kortárstánc technikák, néptánc, társastáncok, improvizáció).
 • Ismeri a magyar és nemzetközi táncművészeti életet a hagyományoktól kezdődően a kortárs törekvésekig.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és művészettörténet alapvető folyamatairól, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális balettművész számára, és alapvető ismeretekkel rendelkezik a társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal és az aktuális előadó-művészeti törvénnyel.

b) képességei

 • Képes professzionális balettegyüttesekben, illetve táncegyüttesekben táncművészként a koreográfus elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet – elsősorban a balettművészet
 • és atársművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magas szintű gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • Képes a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, táncművek önálló értékelésére.
 • Tudását képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló, független társulat) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, törekszik személyes tánctechnikai és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Magas fokú technikai tudása birtokában törekszik minél több táncművészeti alkotás előadóművészi feladatain keresztül a balettrepertoár megismerésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok képviselőivel a táncművészeti alkotások létrehozásának folyamatában.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott együttes, színházi projekt elképzeléseihez és elvárásaihoz igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, létrehozásában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.

2. A néptánc szakirányon a táncművész

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és művészettörténet alapvető folyamatairól, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális táncművész számára.
 • Szintetizáló, analizáló ismeretekkel rendelkezik a néptánc hagyományainkról, ismeri a tánctípusok jellemző mozgásanyagát, a táncok szerkezetét, képes az adott tánctípus különböző táncdialektusokban megjelenő formáinak művészi színvonalon való bemutatására.
 • Birtokában van a néptánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelv terén szerzett technikai képzettségnek.
 • A néptánc szakiránynak megfelelően ismeri a magyar, az európai, illetve a nemzetközi táncművészeti életet, hagyományokat, kortárs törekvéseket.
 • Ismeri és műveli a művészetét kiegészítő technikákat (Molnár technika, klasszikus balett, modern tánctechnikák).
 • Magas szinten ismeri a táncművészet több formanyelvét, azok stílusirányzatait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal és az aktuális előadóművészeti törvénnyel.

b) képességei

 • Képes alkalmazni a néptánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelv terén szerzett technikai képzettségét.
 • Képes az adott tánctípus különböző táncdialektusokban megjelenő formáinak bemutatására, rögtönzésére.
 • Képes felismerni a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, helyesen állapítja meg a mozdulatok térbeliségét, időbeliségét, erőbeliségét.
 • Képes az adott táncanyagokból összeállított koreográfiák elsajátítására, hiteles interpretálására, művészi kivitelezésére, valamint stilisztikai különbségek megjelenítésére, előadói kvalitásuk kiaknázására, színészi képességeik szintetizálására.
 • Képes professzionális táncegyüttesekben néptánc-művészként a koreográfus elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magasszintű gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • Képes a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, táncművek önálló értékelésére.
 • Képes a saját tevékenységének reális megítélésére, önreflexió gyakorlására.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló, független társulat) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, a személyes tánctechnikai és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Törekszik magasfokú technikai tudás birtokában minél több táncművészeti alkotás előadóművészeti feladatának elsajátítására.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel a táncművészeti alkotások multikulturális világa okán.
 • Nyitott a reflexiók befogadására és azt művészi fejlődésére pozitívan törekszik felhasználni.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, színházi projekt elképzeléseihez és elvárásaihoz igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, létrehozásában vagy formálásában.
 • Kialakítja készségét/igényét a táncművek önálló elsajátítására.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.

3. A moderntánc szakirányon a táncművész

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és művészettörténet alapvető folyamatairól, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális táncművész számára.
 • Ismeri és magas fokon elsajátítja a különböző modern- és kortárstánc technikák stílusjegyeit és technikai elemeit (pl.: Graham technika, Limón-technika, Laban technika, Cunningham-technika, Jazz-technika, Art-jazz, Kontakt technika, Flying Low technika, Release technika, Partnering, Gaga-technika, Improvizáció).
 • A szakirány követelményeinek megfelelő szinten ismeri és magas fokon elsajátítja a klasszikus balett lépésanyagát, stílusjegyeit és technikai elemeit.
 • Birtokában van a moderntánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek terén szerzett technikai képzettségnek.
 • A moderntánc szakiránynak megfelelően ismeri a magyar, az európai és nemzetközi táncművészet hagyományait és kortárs törekvéseit.
 • Magas szinten ismeri a táncművészet több formanyelvét, azok stílusirányzatait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal és az aktuális előadóművészeti törvénnyel.

b) képességei

 • Képes alkalmazni a moderntánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek és technikák elsajátítása során megszerzett képzettségét.
 • Képes felismerni a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, mozgásanyagában helyesen alkalmazza a tér-idő-energia alapvető összefüggéseit.
 • A gyakorlati és elméleti ismeretanyag elsajátításával képessé válik a különböző tánctechnikák differenciáinak érzékelésére, a szakszavak helyes használatára.
 • Képessé válik a különböző formanyelvek és tánctechnikák elemeit ötvöző koreográfiák elsajátítására és hiteles tolmácsolására, előadóművészi kvalitásai és színészi képességei szintetizálásának felhasználásával.
 • Képes professzionális táncegyüttesekben modern, illetve kortárs táncművészként a koreográfus elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magasszintű gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • Képes a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, táncművek önálló értékelésére.
 • Képes a saját tevékenységének reális megítélésére, önreflexió gyakorlására.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló, független társulat) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, a személyes tánctechnikai és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Törekszik magasfokú technikai tudás birtokában minél több táncművészeti alkotás előadóművészeti feladatának elsajátítására, a moderntánc szakiránnyal kapcsolatos magyar, európai és nemzetközi repertoár megismerésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel a táncművészeti alkotások multikulturális világa okán.
 • Nyitott a reflexiók befogadására és azt művészi fejlődésére pozitívan törekszik felhasználni.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, színházi projekt elképzeléseihez és elvárásaihoz igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, létrehozásában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.
 • Kialakítja készségét, igényét a táncművek önálló elsajátítására.

4. A kortárstánc szakirányon a táncművész

a) tudása

 • Átfogóan ismeri a táncművészet alapvető tényeit, történetét, irányzatait és határait.
 • Ismeri a testi szellemi kondíció, koordináció/izoláció, tér-, idő-, dinamikai orientáció alapvető sajátosságait.
 • Teljes mélységében ismeri a kortárstánc művészet irányzatait, legalább alapszinten ismeri a táncművészet többi irányzatát.
 • Birtokában van a táncművészet gyakorlásához szükséges biztonsági, baleset- és életvédelmi ismereteknek.
 • Rendelkezik az általános- és társművészeti, kulturális ismeretekkel, kritikai szemlélettel.
 • Ismeri a táncművészet területén a pályaépítés lehetőségeit, követelményeit.
 • Ismeri az online és offline kommunikáció működését, gyakorlatát.
 • Ismeretekkel rendelkezik a kreatív írás, prezentációkészítés, prezentálás terén.
 • Rendelkezik a tudásszerzéssel kapcsolatos ismeretekkel, az ismeretszerzés módszereinek fejlesztésére, megújítására vonatkozó tudással.

b) képességei

 • Képes innovatív táncművészeti produkció biztonságos megtanulására és magas művészi színvonalon történő előadására.
 • Képes a saját és társai fizikális, szellemi és pszichés állapotának megítélésére, a saját és mások határainak felmérésére, a társakkal való alkotó együttműködésre.
 • Képes megszerzett ismeretei birtokában azokat alkalmazni és kreatív módon, művészi színvonalon alkotni.
 • Képes a megszerzett ismereteinek bővítésére, a folyamatos megújulásra.
 • Képes a táncművészet területéhez kapcsolódó gyakorlati vagy elméleti probléma felismerésére, kezelésére.
 • Képes összetett technikai vagy szakmai projektek, tevékenységek, előadások megvalósítására.
 • Képes a táncművészet terén tudatos és sikeres pályaépítésre.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

c) attitűdje

 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Felelősséggel vallja és képviseli a táncművészeti szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Figyelemmel kíséri a táncművészettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Nyitott a táncművészet területén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, alkalmazására, képes kísérletezni.
 • Törekszik arra, hogy önképzése által a táncművészet megújulásával és fejlődésével lépést tartson.
 • Törekszik arra, hogy a művésztársakkal együttműködésben dolgozzon.
 • Törekszik az egyén és a közösség harmóniájának megteremtésére, megtartására.
 • Munkájában elkötelezett a saját és mások biztonsága és egészségmegőrzése mellett.

d) autonómiája és felelőssége

 • Munkáját szakmai felelősséggel végzi.
 • A táncművészetben tudatosan törekszik a társadalmi felelősségvállalásra.
 • Önálló, kreatív alkotómunkát végez.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok, etikai normák és szakmai szempontok teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más – gazdasági, jogi – szakterületek szakembereivel.
 • Feltárja az alkalmazott technikák, folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Tudatában van munkája és döntései jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeinek.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott csoport munkavégzését, figyelemmel a csoporttagok munkavégzésének hatékonyságára, eredményességére és biztonságosságára.

5. Színházi tánc szakirányon a táncművész

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és művészettörténet alapvető folyamatairól, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális táncművész számára.
 • Ismeri és magas fokon elsajátítja a színházi tánc szakirányhoz kapcsolódó különböző színházi- és táncműfajok, továbbá tánctechnikák formai- és stílusjegyeit, valamint technikai elemeit (társastánc, sztepp, hip-hop, jazz, street jazz, musical, operett).
 • A szakirány követelményeinek megfelelő szinten ismeri és magas fokon elsajátítja a művészetét kiegészítő tánctechnikákat (klasszikus balett, néptánc, modern és kortárs tánctechnikák).
 • Birtokában van a színházi tánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek terén szerzett technikai képzettségnek, valamint a zenés színházi műfajok interpretálása során elvárt ének-zenei képzettségnek is.
 • A színházi tánc szakiránynak megfelelően ismeri a magyar, az európai és nemzetközi tánc- és színházművészet hagyományait és kortárs törekvéseit, különös tekintettel a zenés színházi műfajokra.
 • Magas szinten ismeri a táncművészet több formanyelvét, azok stílusirányzatait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.
 • Ismeri a különböző típusú együttesek és színházak felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal és az aktuális előadóművészeti törvénnyel.

b) képességei

 • Képes alkalmazni a színházi tánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek és technikák, valamint ének-ének zenei ismeretek elsajátítása során megszerzett képzettségét.
 • Képes felismerni a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, mozgásanyagában helyesen alkalmazza a tér-idő-energia alapvető összefüggéseit.
 • Képessé válik a különböző formanyelvek és tánctechnikák elemeit ötvöző koreográfiák elsajátítására és hiteles tolmácsolására, előadóművészi kvalitásai és színészi képességei, valamint ének-zenei tudása szintetizálásának felhasználásával.
 • Képes nagy létszámú koreográfiák csoportmozgásaiban az adott mozgásanyag interpretálása során a többi táncossal összhangban mozogni.
 • Képes professzionális táncegyüttesekben és színházi társulatokban táncművészként a koreográfus és a rendező elképzeléseihez, valamint az együttes vagy színházi társulat szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben és zenés színházi produkciókban való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magasszintű gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • Képes a táncművészeti és színházművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, táncművek és színházi előadások önálló értékelésére.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló, független társulat) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, a személyes tánctechnikai és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Törekszik magasfokú technikai tudás birtokában minél több tánc- és színházművészeti alkotás előadóművészeti feladatának elsajátítására, a színházi tánc szakiránnyal kapcsolatos magyar, európai és nemzetközi zenés színházi repertoár megismerésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel a táncművészeti alkotások multikulturális világa okán.
 • Nyitott a reflexiók befogadására és azt művészi fejlődésére pozitívan törekszik felhasználni.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, színházi projekt elképzeléseihez és elvárásaihoz igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, létrehozásában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.
 • Kialakítja készségét, igényét a táncművek és zenés színházi koreográfiák önálló elsajátítására.

Az alapképzés jellemzői

Szakmai jellemzők

1. A képzés művészeti ágai, szakterületei, amelyekből a szak felépül:

 • a táncművészethez kapcsolódó általános műveltségi és elméleti ismeretek 45-60 kredit;

2. A szakirányok szakterületei és kreditaránya:

a) klasszikus balett szakirány:

 • a szakirány speciális szakmai ismeretei 100-115 kredit;

b) néptánc szakirány:

 • a szakirány speciális szakmai ismeretei 100-115 kredit;

c) moderntánc szakirány:

 • a szakirány speciális szakmai ismeretei 100-115 kredit;

d) kortárstánc szakirány:

 • a szakirány speciális szakmai ismeretei 108-118 kredit;

e) színházi tánc szakirány:

 • a szakirány speciális szakmai ismeretei 100-115 kredit.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képző intézmény saját előadásain, valamint professzionális színházak és együttesek produkcióiban való közreműködés.

TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése:

táncos és próbavezető (Dancer and Coach)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség:
 • táncos és próbavezető (klasszikus balett)
 • táncos és próbavezető (magyar néptánc)
 • táncos és próbavezető (moderntánc)
 • táncos és próbavezető (színházi tánc)
 • táncos és próbavezető (társastánc)
 • táncos és próbavezető (divattánc)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
 • Dancer and Coach (Classical Ballet)
 • Dancer and Coach Hungarian Folk Dances)
 • Dancer and Coach (Modern Dance)
 • Dancer and Coach (Theatrical Dances)
 • Dancer and Coach (Ballroom Dances)
 • Dancer and Coach (Fashion Dances)
 • választható szakirányok: klasszikus balett, magyar néptánc, moderntánc, színházi tánc, társastánc, divattánc

Az alafokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

180 kredit

 • a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
 • a szakdolgozat és a gyakorlati diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 5-5 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak célja, az általános és a szakmai kompetenciák

A képzés célja táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére és a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Megszerzett tánctechnikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre akár táncosként, akár próbavezetőként, akár koreográfusi asszisztensként. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakirányokon elsajátítandó szakmai kompetenciák

1. A klasszikus balett szakirányon a táncos és próbavezető

a) tudása

 • Magas szinten ismeri a klasszikus balett formanyelvét, annak stílusirányzatait a romantikától, a klasszicizmuson át a modern-, és kortárs irányzatokig, ezen kívül átfogó ismeretekkel rendelkezik a táncművészet egyéb, a balettrepertoárban is előforduló ágazatai tekintetében (modern-, és kortárstánc technikák, néptánc, társastáncok, improvizáció).
 • Ismeri a magyar és nemzetközi táncművészeti életet a hagyományoktól kezdődően a kortárs törekvésekig.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és művészettörténet alapvető folyamatairól, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális balettművész számára, és alapvető ismeretekkel rendelkezik a társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal és az aktuális előadó-művészeti törvénnyel.

b) képességei

 • Képes professzionális balettegyüttesekben, illetve táncegyüttesekben táncművészként a koreográfus elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet – elsősorban a balettművészet
 • és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magas szintű gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • Képes a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, táncművek önálló értékelésére.
 • Tudását képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló, független társulat) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, törekszik személyes tánctechnikai és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Magas fokú technikai tudása birtokában törekszik minél több táncművészeti alkotás előadóművészi feladatain keresztül a balettrepertoár megismerésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok képviselőivel a táncművészeti alkotások létrehozásának folyamatában.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott együttes, színházi projekt elképzeléseihez és elvárásaihoz igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, létrehozásában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.

2. A magyar néptánc szakirányon a táncos és próbavezető

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és színháztörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és a mai kor művészetére történő hatásaikról.
 • Megfelelő mélységű (szintetizáló, analizáló) ismeretekkel rendelkezik a néptánc hagyományainkról, ismeri a tánctípusok jellemző mozgásanyagát, szerkesztési elveit és képes az adott tánctípus különböző táncdialektusokban megjelenő formáinak művészi színvonalon való bemutatására.
 • Birtokában van a néptánc szakiránynak megfelelő formanyelv bemutatásához és átadásához szükséges technikai képzettségnek.
 • Birtokában van a szükséges elméleti és technikai tudástartalmak ismereteinek a motívumok, motívumsorok, azok szerkesztésének, zenei illeszkedésének, páros viszonyainak vizsgálatában.
 • Ismeri a táncművészet több formanyelvét, különös tekintettel az általa szakirányként választottra.
 • Ismeri a kommunikáció, a pedagógia és pszichológia azon eredményeit, melyek nélkülözhetetlenek a próbavezetési, koreográfusi asszisztensi, illetve betanítási munkák során.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és színháztörténet terén).
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.

b) képességei

 • Képes alkalmazni a néptánc szakiránynak megfelelő táncos formanyelv terén szerzett technikai képzettségét.
 • Képes a táncot felépítő egységeket analitikusan elkülöníteni, felismerni az egységeket összefogó szerkesztési elveket és mindezt szintetizálóan, holisztikusan alkalmas magas művészi színvonalon való bemutatásra és tudásának átadására.
 • Képes az adott tánctípus különböző táncdialektusokban megjelenő formáinak bemutatására, rögtönzésére.
 • Képes felismerni a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, helyesen állapítja meg a mozdulatok térbeliségét, időbeliségét, erőbeliségét.
 • Képes az adott táncanyagokból összeállított koreográfiák elsajátítására, hiteles interpretálására, művészi kivitelezésére, valamint stilisztikai különbségek megjelenítésére, előadói kvalitásuk kiaknázására.
 • Képes professzionális táncegyüttesekben néptáncosként a koreográfus és a rendező elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magas szinten kibontott gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • A tanulmányai során szerzett ismeretekre támaszkodva képes kisebb néptánccsoportok, iskolán kívüli tevékenység keretében szakkörök, együttesek munkájának irányítására, valamint együttműködésre koreográfusokkal, rendezőkkel és más szakemberekkel a művészi elképzelések gyakorlatba történő átültetése során.
 • Képes próbavezetői feladatok elvégzésére, mások munkájának koordinálására.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló társulat) keretek között is.
 • Képes a saját tevékenységének reális megítélésére, önreflexió gyakorlására.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

 

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, a személyes táncos és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Törekszik minél több táncművészeti alkotás előadó-művészeti feladatának elsajátítására, minél több táncművészeti projekt megismerésére, próbálására és betanítására.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.
 • Nyitott a reflexiók befogadására és azt fejlődésére pozitívan törekszik felhasználni.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Felelős az általa vezetett csoportok, együttesek szakmai fejlődéséhez vezető ismeretek folyamatos fejlesztésében, etikai normáinak maximális betartásában, betartatásában.
 • Felelős az általa vezetett csoportok körében az esztétikai-művészeti tudatosság kompetenciáinak, nyitottság, önbizalom, felelősségvállalás képességének kialakításában.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, színházi projekt elképzeléseihez igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, kialakításában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.

3. A moderntánc szakirányon a táncos és próbavezető

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és színháztörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és a mai kor művészetére történő hatásaikról.
 • Ismeri és elsajátítja a különböző modern- és kortárstánc technikák stílusjegyeit és technikai elemeit (Graham technika, Limón-technika, Laban technika, Cunningham-technika, Jazz technika, Art-jazz, Kontakt technika, Flying Low technika, Release technika, Partnering, Gaga-technika, Improvizáció).
 • A szakirány követelményeinek megfelelő szinten ismeri és elsajátítja a klasszikus balett lépésanyagát, stílusjegyeit és technikai elemeit.
 • Birtokában van a moderntánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek terén szerzett technikai képzettségnek.
 • A moderntánc szakiránynak megfelelően birtokában van az általa elsajátított tánctechnikákhoz szükséges elméleti tudástartalmak ismereteinek.
 • A moderntánc szakiránynak megfelelően ismeri a magyar, az európai és nemzetközi táncművészet hagyományait és kortárs törekvéseit.
 • Ismeri a táncművészet több formanyelvét, különös tekintettel azokra, amelyek szakirányával kapcsolatosak.
 • Ismeri a kommunikáció, a pedagógia és pszichológia azon eredményeit, melyek nélkülözhetetlenek a próbavezetési, koreográfusi asszisztensi, illetve betanítási munkák során.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és színháztörténet terén).
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.

b) képességei

 • Képes alkalmazni a moderntánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek és technikák elsajátítása során megszerzett képzettségét.
 • Képes felismerni a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, mozgásanyagában helyesen alkalmazza a tér-idő-energia alapvető összefüggéseit.
 • A gyakorlati és elméleti ismeretanyag elsajátításával képessé válik a különböző tánctechnikák differenciáinak érzékelésére, a szakszavak helyes használatára.
 • Képessé válik a különböző formanyelvek és tánctechnikák elemeit ötvöző koreográfiák elsajátítására és hiteles tolmácsolására, előadóművészi kvalitásai felhasználásával.
 • Képes professzionális táncegyüttesekben – modern- és kortárs táncművészként -a koreográfus és a rendező elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magas szinten kibontott gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • A tanulmányai során szerzett ismeretekre támaszkodva képes kisebb modern- és kortárstánc csoportok, együttesek munkájának irányítására, valamint együttműködésre koreográfusokkal, rendezőkkel és más szakemberekkel a művészi elképzelések gyakorlatba történő átültetése során.
 • Képes próbavezetői feladatok elvégzésére, mások munkájának koordinálására.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló társulat) keretek között is.
 • Képes a saját tevékenységének reális megítélésére, önreflexió gyakorlására.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, a személyes táncos és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Törekszik minél több táncművészeti alkotás előadóművészeti feladatának elsajátítására, minél több táncművészeti projekt megismerésére, próbálására és betanítására.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.
 • Nyitott a reflexiók befogadására és azt fejlődésére pozitívan törekszik felhasználni.

 

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Felelős az általa vezetett csoportok, együttesek szakmai fejlődéséhez vezető ismeretek folyamatos fejlesztésében, etikai normáinak maximális betartásában, betartatásában.
 • Felelős az általa vezetett csoportok körében az esztétikai-művészeti tudatosság kompetenciáinak, nyitottság, önbizalom, felelősségvállalás képességének kialakításában.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, színházi projekt elképzeléseihez igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, kialakításában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.

4. A színházi tánc szakirányon a táncos és próbavezető

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és színháztörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és a mai kor művészetére történő hatásaikról.
 • Ismeri és elsajátítja a színházi tánc szakirányhoz kapcsolódó különböző színházi- és táncműfajok, továbbá tánctechnikák formai- és stílusjegyeit, valamint technikai elemeit (sztepp, kortárstánc, társastánc, jazz, musical, operett).
 • A szakirány követelményeinek megfelelő szinten ismeri és elsajátítja a művészetét kiegészítő tánctechnikákat (klasszikus balett, modern- és kortárs tánctechnikák).
 • Birtokában van a színházi tánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek terén szerzett technikai képzettségnek, valamint a zenés színházi műfajok interpretálása során elvárt ének-zenei képzettségnek is.
 • A színházi tánc szakiránynak megfelelően birtokában van az általa elsajátított tánctechnikákhoz szükséges elméleti tudástartalmak ismereteinek.
 • A színházi tánc szakiránynak megfelelően ismeri a magyar, az európai és nemzetközi tánc- és színházművészet hagyományait és kortárs törekvéseit, különös tekintettel a zenés színházi műfajokra.
 • Ismeri a táncművészet több formanyelvét, különös tekintettel azokra, amelyek szakirányával kapcsolatosak.
 • Ismeri a kommunikáció, a pedagógia és pszichológia azon eredményeit, melyek nélkülözhetetlenek a próbavezetési, koreográfusi asszisztensi, illetve betanítási munkák során.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és színháztörténet, valamint a dramaturgiai ismeretek terén).
 • Ismeri a különböző típusú együttesek és színházak felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.

b) képességei

 • Képes alkalmazni a színházi tánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek és technikák, valamint ének-ének zenei ismeretek elsajátítása során megszerzett képzettséget.
 • Képes felismerni a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, mozgásanyagában helyesen alkalmazza a tér-idő-energia alapvető összefüggéseit.
 • Képessé válik a különböző formanyelvek és tánctechnikák elemeit ötvöző koreográfiák elsajátítására és hiteles tolmácsolására, előadóművészi kvalitásai és színészi képességei, valamint ének-zenei tudása szintetizálásának felhasználásával.
 • Képes nagy létszámú koreográfiák csoportmozgásaiban az adott mozgásanyag interpretálása során a többi táncossal összhangban mozogni.
 • Képes professzionális táncegyüttesekben táncosként a koreográfus és a rendező elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magas szinten kibontott gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • A tanulmányai során szerzett ismeretekre támaszkodva képes kisebb csoportok, tánckarok és együttesek munkájának irányítására, valamint együttműködésre koreográfusokkal, rendezőkkel és más szakemberekkel a művészi elképzelések gyakorlatba történő átültetése során.
 • Képes próbavezetői feladatok elvégzésére, mások munkájának koordinálására.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló társulat) keretek között is.
 • Képes a saját tevékenységének reális megítélésére, önreflexió gyakorlására.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, a személyes táncos és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Törekszik minél több tánc- és színházművészeti alkotás előadó-művészeti feladatának elsajátítására, minél több tánc- és színházművészeti előadás megismerésére, próbálására és betanítására.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.
 • Nyitott a reflexiók befogadására és azt fejlődésére pozitívan törekszik felhasználni.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Felelős az általa vezetett csoportok, tánckarok és együttesek szakmai fejlődéséhez vezető ismeretek folyamatos fejlesztésében, etikai normáinak maximális betartásában, betartatásában.
 • Felelős az általa vezetett csoportok körében az esztétikai-művészeti tudatosság kompetenciáinak, nyitottság, önbizalom, felelősségvállalás képességének kialakításában.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, előadás, alkotás elképzeléseihez igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti alkotások előadásában, kialakításában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.

5. A társastánc szakirányon a táncos és próbavezető

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és színháztörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és a mai kor művészetére történő hatásaikról.
 • Ismeri a táncművészet több formanyelvét, különös tekintettel a modern társastáncra.
 • Szintetizáló, analizáló ismeretekkel rendelkezik a társastánc eredetéről és fejlődési folyamatairól.
 • Magas szinten ismeri a különböző társastánc típusok jellemző mozgásanyagát, technikai paramétereit, szerkesztési elveit.
 • Ismeri a kommunikáció, a pedagógia és pszichológia azon eredményeit, melyek nélkülözhetetlenek a próbavezetési, koreográfusi asszisztensi, illetve betanítási munkák során.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és színháztörténet terén).
 • Ismeri a különböző típusú együttesek, egyesületek, alapfokú művészeti iskolák felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.
 1. b) képességei
 • Képes professzionális táncegyüttesekben, egyesületekben, művészeti csoportokban, iskolákban – a modern társastánc szakiránynak megfelelően – táncosként a koreográfus, művészeti vezető, pedagógus, elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Képes alkalmazni a modern társastánc szakiránynak megfelelő táncos formanyelv terén szerzett technikai képzettségét.
 • Képes adott társastánc figurákból koreográfiák készítésére, elsajátítására, hiteles interpretálására, művészi kivitelezésére, improvizációra.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet – elsősorban a társastánc – és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magas szintű gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • A tanulmányai során szerzett ismeretekre támaszkodva képes kisebb társastánc csoportok, iskolai osztályok, szakkörök munkájának irányítására, valamint együttműködésre koreográfusokkal, rendezőkkel, vezető pedagógusokkal és más szakemberekkel a művészi elképzelések gyakorlatba történő átültetése során.
 • Képes próbavezetői feladatok elvégzésére, mások munkájának koordinálására.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló társulat, művészeti iskola) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.
 • Képes a saját tevékenységének reális megítélésére, önreflexió gyakorlására.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, a személyes táncos és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Törekszik minél több táncművészeti alkotás előadóművészeti feladatának elsajátítására, minél több táncművészeti projekt megismerésére, próbálására és betanítására.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.
 • Nyitott a pedagógusoktól vezetőktől és a táncosoktól érkező reflexiók befogadására és azt fejlődésére pozitívan törekszik felhasználni.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, színházi projekt elképzeléseihez igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, kialakításában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.
 • Felelős az általa vezetett, asszisztensként vezető pedagógus mellett mentorált iskolai osztályok, csoportok, szakkörök, egyesületek szakmai fejlődéséért.
 • Felelős a rábízott csoportok körében az esztétikai-művészeti tudatosság kompetenciáinak, nyitottság, önbizalom, felelősségvállalás képességének kialakításában.

6. A divattánc szakirányon a táncos és próbavezető

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és színháztörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és a mai kor művészetére történő hatásaikról.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és színháztörténet terén).
 • Ismeri a táncművészet több formanyelvét, különös tekintettel az általa specializációként választottra.
 • Analizáló és szintetizáló ismeretekkel rendelkezik a divattáncok különböző táncstílusainak formanyelvéről.
 • Birtokában van, elsajátította az irányzatok technikai elemeit, azok kombinációit és képessé válik azok egymással történő fúziójára.
 • Birtokában van a különböző stílusok mozgáselemeivel, ismeri szabályait, végrehajtásának helyes, testtudatos elsajátítását, harmonikus és esztétikus kivitelezés módjait.
 • Használni tudja a stílusokhoz alkalmazkodó, kapcsolódó zenei stílusokat, használatuk lehetőségeit és annak módjait és az azokhoz kapcsolódó tematikus előadásmód lehetőségeit.
 • Ismeri a kommunikáció, a pedagógia és pszichológia azon eredményeit, melyek nélkülözhetetlenek a próbavezetési, koreográfusi asszisztensi, illetve betanítási munkák során.
 • Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.

b) képességei

 • Képes alkalmazni a különböző táncstílusokat magában foglaló táncformanyelvek terén megszerzett technikai képzettséget.
 • Képes a szakmai információk megtalálására, értelmezésére, felhasználására és ezek közvetítésére.
 • Képes érzékeltetni a szakirányának (divattánc) a műveltség egészében elfoglalt helyét, más műveltségi területekkel és a gyakorlati élettel fennálló kapcsolatait.
 • Figyelemmel követi a kultúrpolitikai döntéseket és azokat alkotó módon érvényesíti saját gyakorlatában.
 • Képes a próbavezetés vagy táncos tevékenysége során adódó konfliktusok kezelésére, a konfliktusokból adódó feszültségek feloldására.
 • Konstruktív, saját tevékenységét elemzi a visszajelzések tükrében, képes ezen tudás alapján megalkotni saját adekvát szerepét.
 • Képes a saját fejlődésében nyomon követni a szereptanulás különböző fázisait, azonosítani az egyes szakaszokban jelentkező problémákat, képes megfogalmazni továbbhaladási irányokat, és ezeknek megfelelően cselekszik.
 • Megszerzett tudása alapján képes a különböző táncstílusok művészi szinten történő interpretálására, fuzionálásra és a koreográfiákon belül a különböző stilisztikai különbségek megjelenítésére.
 • Képes professzionális táncegyüttesekben divattáncosként a koreográfus és a rendező elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magas szinten kibontott gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • A tanulmányai során szerzett ismeretekre támaszkodva képes kisebb divattánccsoportok, iskolán kívüli tevékenység keretében szakkörök, együttesek munkájának irányítására, valamint együttműködésre koreográfusokkal, rendezőkkel és más szakemberekkel a művészi elképzelések gyakorlatba történő átültetése során.
 • Képes próbavezetői feladatok elvégzésére, mások munkájának koordinálására.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló társulat) keretek között is.
 • Képes alkalmazni a tánc- és társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre a személyes táncos és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Törekszik minél több táncművészeti alkotás előadóművészeti feladatának elsajátítására, minél több táncművészeti projekt megismerésére, próbálására és betanítására.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
 • Törekszik a tánc- és társművészetek etikai normáinak betartására.
 • Nyitott a reflexiók befogadására és azt fejlődése érdekében törekszik felhasználni.
 • Törekszik pozitívan viszonyulni a változásokhoz, feldolgozni azokat mind kognitív, affektív, konatív módon.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, színházi projekt elképzeléseihez igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek előadásában, kialakításában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a tánc- és társművészetek etikai normái iránt.
 • Felelős a táncművészeti projektek folyamatának elemei közti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni, a célokhoz és az adott szituációkhoz alkalmazkodva kreatívan különböző változatokban gondolkodni, terveit reflektív módon értékelni és elemezni.
 • Felelős az általa vezetett csoportok érdeklődésének és figyelmének folyamatos fenntartásáért, a megfelelő normák és szabályok kialakításáért.
 • Felelős az általa vezetett csoportok, együttesek fejlődése érdekében kiválasztani a célnak megfelelő módszereket és a hozzájuk tartozó eszközöket.
 • Felelős a szaktudományi, szaktárgyi tanuláselméleti tudásának minél hatékonyabb integrálására, a képességek és a tudásrendszerek fejlesztésének egységben való kezelésére annak érdekében, hogy a szakirányban rejlő személyiségfejlesztés lehetőségeket megvalósítsa.

Az alapképzés jellemzői

Szakmai jellemzők

1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a táncművészethez kapcsolódó általános műveltségi és elméleti ismeretek 50-60 kredit;

2. A szakirányok szakterületei és kreditaránya:

a) klasszikus balett szakirány:

 • szakirány speciális táncművészeti ismeretei 80-95 kredit;
 • szakirány differenciált táncművészeti ismeretei 20-25 kredit;

b) magyar néptánc szakirány:

 • szakirány speciális táncművészeti ismeretei 80-95 kredit;
 • szakirány differenciált táncművészeti ismeretei 20-25 kredit;

c) moderntánc szakirány:

 • szakirány speciális táncművészeti ismeretei 80-95 kredit;
 • szakirány differenciált táncművészeti ismeretei 20-25 kredit;

d) színházi tánc szakirány:

 • szakirány speciális táncművészeti ismeretei 80-95 kredit;
 • szakirány differenciált táncművészeti ismeretei 20-25 kredit;

e) társastánc szakirány:

 • szakirány speciális táncművészeti ismeretei 80-95 kredit;
 • szakirány differenciált táncművészeti ismeretei 20-25 kredit;

f) divattánc szakirány:

 • szakirány speciális táncművészeti ismeretei 80-95 kredit;
 • szakirány differenciált táncművészeti ismeretei 20-25 kredit.
Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képző intézmény saját előadásaiban és táncegyüttesek produkcióiban megszerzett és bemutatott tánctudás, míg a próbavezetést és betanítást elsősorban a képző intézményben, a hallgatók közreműködésével működő táncegyüttesekben és a képző intézmény partneriskoláiban teljesítik a hallgatók.

KLASSZIKUSBALETT-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése:

klasszikusbalett-művész (Classical Ballet)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles klasszikusbalett-művész

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Classical Ballet Artist

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a táncművész alapképzési szak klasszikus balett specializációja.

A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja balettművészek képzése, akik a magas szintű technikai felkészültségüket az elméleti tudásukkal egységben kezelni tudják, és mindezekre építve komplex művészi megnyilatkozásra képesek vezető együttesi tagként és szólóművészként a hazai és a nemzetközi művészeti életben egyaránt. A kulturális élet intézményeiben kezdeményező szerepet tudnak betölteni, képviselve a táncművészet sajátos értékeit és pedagógiai elhivatottság birtokában – a tanári mester szak elvégzésével kiegészítve – a jövendő fiatal táncművészek képzésében is részt tudnak venni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásra.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

1. A klasszikusbalett-művész

a) tudása

 • A legmagasabb szinten ismeri és műveli a táncművészet több formanyelvét, azok stílusirányzatait, különös tekintettel az általa választott klasszikus balettére.
 • Mélyreható ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és művészettörténet alapvető folyamatairól, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális táncművész számára.
 • Ismeri a világ legjelentősebb klasszikus balett repertoárját, és annak a legmagasabb technikai igényű előadóművészi – akár egyéni, akár csoportos – feladatait.
 • Széles ismeretkörrel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (pl. a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és színháztörténet terén), melyek segítik alkotói szerepformálásában.
 • A koreográfia művészetének előadóművészi aspektusából való értelmezésével segíteni tudja akár új alkotás létrejöttét, akár a hagyományos művek minél színvonalasabb színpadra állítását.
 • Magas szinten ismei a tánc- és társművészeti alkotásokra vonatkozó etikai szabályokat és a hatályos előadóművészeti törvényt.

b) képességei

 • A tanulmányai során elsajátított technikai és elméleti tudására támaszkodva képes a legmagasabb igényű szerepek művészi tolmácsolására, élmény keltésére és a nagy mesterek klasszikus műveinek megismertetésére és megszerettetésére a ma közönsége számára.
 • Alkotó módon képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai és művészi forrásokat a táncművészet folyamatosan megújuló arculatának formálására az új alkotások születésénél éppúgy, mint a hagyományos művek továbbvitele során.
 • Képes alkalmazkodni a rendezői-koreográfiai utasításokhoz, de önálló koncepció kialakítására is képes a szerepformálások terén, használva saját művészi elgondolásait, kiegészítve a tanulmányai során megszerzett ismeretekkel.
 • Képes a saját és mások művészi teljesítményének megítélésére, valamint a táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, koreográfiai és esztétikai kontextusában.
 • Képes pedagógiai elhivatottság birtokában – a tanári mester szak elvégzésével kiegészítve – a jövendő fiatal táncművészeinek képzésében is részt venni egyrészt személyes példamutatással és együttműködéssel, másrészt pedagógiai tevékenységgel.
 • Képes alkalmazni a tánc- és a társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul a tánc- és a társművészetek stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz és a különböző előadói gyakorlatokhoz, konkrét előadó- művészeti produkciók keretében.
 • Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, a kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket, miközben elkötelezett a klasszikus balett értékeinek megőrzésére és azok alkotó módon történő továbbvitele iránt.
 • Aktív együttműködési készségről tesz tanúbizonyságot előadóművészeti feladatai kapcsán akár előadótársaival, akár a rendező-koreográfussal szemben.
 • Tudását, szakmaszeretetét és szakmai alázatát az előadóművészeti tevékenysége által terjeszti, mely példamutató az utánpótlásnevelés terén is.
 • A táncművészettel kapcsolatos lehetőségek társadalmi igényeit felismeri, azonosítja, és azokra reflektál.
 • A tánc- és a társművészetek etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai identitása egyértelműen kialakult.
 • Saját előadóművészeti koncepció megalkotásához, megvalósításához és kifejezéséhez szükséges képességét professzionális szintre fejlesztette.
 • Nyitott a hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, produkciók megismertetésére, megértetésére a szélesebb értelemben vett társadalomban.
 • A táncművészeti közéletben, a köztudat alakításában tevékenyen vállal szerepet nem csupán előadóművészként, de akár együttes-, művelődési intézmény- és szakmai szervezet vezetőjeként.
 • Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti produkciói célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában. Elkötelezett a tánc- és a társművészetek etikai normái iránt.

A mesterképzés jellemzői

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 • általános- és szakelméleti tárgyak 50-60 kredit;
 • a táncművészethez kapcsolódó gyakorlati tárgyak 50-60 kredit.

Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat különböző együttesek vezető művészeként vagy saját együttesben végzett szakmai munka.

A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a megszerzett professzionális balett művészi színpadi gyakorlat és képesség igazolása szükséges.

NÉPTÁNCMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése:

néptáncművész (Hungarian Folk Dance)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles néptáncművész

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Hungarian Folk Dance Artist

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a táncművész alapképzési szak néptánc specializációja.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja néptáncművészek képzése, akik a magas szintű technikai felkészültségüket az elméleti tudásukkal egységben kezelni tudó, és mindezekre építve komplex művészi megnyilatkozásra képesek. Vezető együttesi tagként és szólóművészként a hazai és a nemzetközi művészeti életben egyaránt tudják a tánckultúrát szolgálni és terjeszteni. A kulturális élet intézményeiben kezdeményező szerepet tudnak betölteni, képviselve a néptáncművészet sajátos értékeit, ápolva a nemzeti öntudatot és pedagógiai elhivatottság birtokában – a tanári mester szak elvégzésével kiegészítve – a jövendő fiatalok és néptáncművészek képzésében is részt tudnak venni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásra.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A néptáncművész

a) tudása

 • Mélyreható ismeretekkel rendelkezik a tánc- és zenetörténet alapvető folyamatairól, különös tekintettel a néptánc, a népzene, valamint a folklórismeret terén, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális néptáncművész számára.
 • A legmagasabb szinten ismeri a néptánc formanyelvét – elsősorban a magyar, de a nemzetiségi táncokat is – , azok stílusirányzatait, de járatos a táncművészet más formanyelveiben is, melyek szükségesek előadóművészeti tevékenységéhez és a néptánc értékeinek reprezentálására hazai és nemzetközi fórumokon.
 • Ismeri a hazai, már klasszikusnak számító néptánc repertoárt, s annak a legmagasabb technikai igényű előadóművészi – akár egyéni, akár csoportos – feladatait.
 • Széles ismeretkörrel rendelkezik a néptáncművészethez kapcsolódó társművészetek és tudományágak kapcsolódási pontjairól (pl. a zene-, népzene-, a képzőművészet, illetve a néprajz és a folklorisztika terén), melyek segítik alkotói szerepformálásában.
 • A koreográfia művészetének előadóművészi aspektusából való értelmezésével segíteni tudja akár új alkotás létrejöttét, akár a hagyományos művek minél színvonalasabb színpadra állítását.
 • Ismeri a kutatásmódszertan törvényszerűségeit a néptáncművészet speciális igényeire alkalmazva, az autentikus néptáncanyag gyűjtésétől kezdve az internetes hozzáférések alkalmazásáig.
 • Magas szinten ismeri a tánc- és társművészeti alkotásokra vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogot.
 1. b) képességei
 • A tanulmányai során elsajátított technikai és elméleti tudására támaszkodva képes a legmagasabb igényű szerepek művészi tolmácsolására, a néptánc kultúrájának megismertetésére és megszerettetésére a ma közönsége számára, és ezáltal a nemzeti öntudat ápolására.
 • Képes önálló, kreatív és improvizatív előadóművészeti munkára, segítve a rendező- koreográfus koncepciójának megvalósulását előadóművészeti aspektusával, valamint a tanulmányai során megszerzett ismereteivel.
 • Alkotó módon képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai és művészi forrásokat a néptáncművészet folyamatosan megújuló arculatának formálására az új alkotások születésénél éppúgy, mint a hagyományos művek továbbvitele során.
 • Képes a saját és mások művészi teljesítményének megítélésére, valamint a táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, koreográfiai és esztétikai kontextusában.
 • Képes pedagógiai elhivatottság birtokában – a tanári mester szak elvégzésével kiegészítve – a jövendő fiataljainak és táncművészeinek képzésében is részt venni egyrészt személyes példamutatással és együttműködéssel, másrészt pedagógiai tevékenységgel.
 • Képes alkalmazni a tánc- és a társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul a tánc- és a társművészetek stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz és a különböző előadói gyakorlatokhoz, konkrét előadó- művészeti produkciók keretében.
 • Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, a kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket, miközben elkötelezett a néptáncművészet autentikus, valamint hagyományozó értékeinek megőrzése és azok alkotó módon történő továbbvitele iránt.
 • Aktív együttműködési készségről tesz tanúbizonyságot előadóművészeti feladatai kapcsán akár előadótársaival, akár a rendező-koreográfussal szemben.
 • Tudását, szakmaszeretetét és szakmai alázatát az előadóművészeti tevékenysége által terjeszti, mely példamutató lehet a közneveléstől kezdve a professzionális utánpótlásnevelésig egyaránt.
 • A táncművészettel kapcsolatos lehetőségek társadalmi igényeit felismeri, azonosítja, és azokra reflektál.
 • A tánc- és a társművészetek, illetve társtudományok etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai identitása egyértelműen kialakult.
 • Saját előadóművészeti koncepció megalkotásához, megvalósításához és kifejezéséhez szükséges képességét professzionális szintre fejlesztette.
 • Nyitott a hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, produkciók megismertetésére, megértetésére a szélesebb értelemben vett társadalomban.
 • A táncművészeti közéletben, a köztudat alakításában tevékenyen vállal szerepet nem csupán előadóművészként, de akár együttes-, művelődési intézmény- és szakmai szervezet vezetőjeként.
 • Elkötelezett a nemzeti öntudat ápolásában: nem kizárólag a néptánc, de a népi gyermekjátékok, népzene, népszokások, népviseleti hagyományok művészeti alkotásainak célközönséghez történő eljuttatásában.
 • Elkötelezett a tánc- és a társművészetek etikai normái iránt.

A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • általános- és szakelméleti tárgyak 50-60 kredit;
 • a táncművészethez kapcsolódó gyakorlati tárgyak 50-60 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat különböző együttesek vezető művészeként vagy saját együttesben végzett szakmai munka.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a megszerzett professzionális néptáncművészeti ismeretek, a néptánc területén szerzett gyakorlat és képesség igazolása szükséges.

Tánctanárszak Mesterképzés

1. Tánctanár szakképzettségek

*  Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben szereplő

magyar nyelvű megjelölése:

 • okleveles tánctanár (klasszikus balett)
 • okleveles tánctanár (kortárstánc)
 • okleveles tánctanár (néptánc)
 • okleveles tánctanár (moderntánc)
 • okleveles tánctanár (társastánc)
 • okleveles tánctörténet és -elmélet tanár

angol nyelvű megjelölése:

 • teacher of Dance (Classical Ballet)
 • teacher of Dance (Contemporary Dance)
 • teacher of Dance (Hungarian Folk Dances)
 • teacher of Dance (Modern Dance)
 • teacher of Dance (Ballroom Dances)
 • Dance History and Dance Theory teacher

Képzés célja

Az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, felnőttképzésben, továbbá tánccsoportoknál, együtteseknél egyéni, valamint csoportos formában megvalósuló tánctanári feladatok végzésére, a testkultúra és a tánc által az egészséges életmódra nevelés eszközeivel az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik alkalmasak a tantárgyi és az általános pedagógiai-pszichológiai ismereteiknek az integrálására, illetve eredményes alkalmazására, ez által a tanulók táncos készségeinek, képességeinek, táncelméleti tudásának, valamint a táncművészet és a társművészetek területén a műveltségük fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Az elsajátítandó szakmai tudás, képesség

Az elsajátítandó szakmai tudás, képesség

4.1. a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja tekintetében:

a 2. mellékletben meghatározott tudás, készség, képesség;

4.2. a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében

4.2.1. A tánctanár szakterületi tudása, készségei, képessége

 • a táncművészet és a társművészetek iránti elkötelezettség,
 • a magas szinten tanult táncművészeti ismeretek (a tanult formanyelvek) átadásának képessége,
 • a tánc megtanulása, kivitelezése során megnyilvánuló problémák felismerésének és javításának képessége,
 • jó együttműködő és kommunikációs képesség,
 • a tánc pszichikai hatásának – feszültségoldásának, örömszerzési forrásnak – érvényre juttatásának képessége,
 • kreativitás: önálló táncprodukció megalkotásának, betanításának képessége, ezáltal művészi élmény létrehozása a köznevelésben éppúgy, mint bármely más oktatási formában,
 • közösségformáló szerep, az iskolai és az iskolán kívüli táncművészeti, valamint kulturális események létrehozása, megszervezésére és/vagy az azokban való cselekvő részvétel által,
 • a kamaszkori társas, nemek közötti kommunikációs problémák oldásának képessége a tánc által,
 • kiemelkedő tehetségek gondozásának képessége,
 • problémás és hátrányos helyzetű gyermekek közösségbe illesztésének, felzárkóztatásának képessége a tánc révén,
 • a pedagógiai és tánc-szakmai kutatások, tervezési, fejlesztési feladatok ellátásának képessége,
 • az oktatáshoz kapcsolódó nyilvános előadások létrehozására.

4.2.2. A tánctanár szakokon (szakirányokon) a szakterületi ismeretek:

a) a tánctanár tanári szakirányok közös szakterületi ismeretei:

 • Az alapképzésben megszerzett elméleti ismereteket tovább bővítő ismeretkörök a táncművészet, valamint a táncművészet és a társművészetek kapcsolódására, illetve kölcsönhatására vonatkozóan, kiemelt figyelemmel az oktatás-nevelés területére.
 • A művészeti oktatás és nevelés helyének, szerepének, módszereinek ismerete a Nemzeti alaptanterv, valamint a korszerű kutatások fényében, különös tekintettel a tánc köznevelésbe való bekapcsolására, ahol a tánc oktatását kizárólag okleveles tánctanár / okleveles táncművésztanár képes ellátni, akinek a magas szintű gyakorlati táncművészeti tudása, szakmódszertani és pedagógiai ismerete teszi lehetővé az élettani, pedagógiai sajátosságok figyelembe vételével a gyermekek egészségre nevelését, továbbá a nemzeti tudat ápolását a tánc, a táncművészet által.
 • A táncművészet minden szakirányán – differenciáltan – (klasszikus balett, moderntánc, néptánc, társastánc, kortárstánc) a tanulók korosztály szerinti, élettani sajátosságainak megfelelő oktatási módszereinek megismerése, beleértve a különböző tánctechnikákat előkészítő gyermekjátékokat, gyermektáncokat is.
 • Az egészséges életmódra történő nevelés témaköreinek megismerése a mozgásbiológia, a fejlődéslélektan, az egészségtan, a táplálkozástudomány, valamint a táncterápia által, s ezen ismereteknek a tánctanításon keresztül való alkalmazása.
 • A táncművészet szerepe és jelentősége a nemzeti tudat megalapozásában, elmélyítésében, ápolásában elsősorban a magyar néptánc által.
 • A művészeti nevelés személyre gyakorolt pozitív hatásának ismerete, a kamaszkori társas és kommunikációs problémák ismerete, valamint ezek feloldásának módszere a táncoktatás által.
 • Felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális táncművészi pályára történő előkészítésre és oktatására, valamint a kiemelkedő művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira.
 • Felkészítés a tudományos munkára, a tudományos kutatás módszereinek, eljárásainak, segédeszközeinek megismerésére és használatára a tánctudományban.

b) *  a tánctanár szakok (szakirányok) ismeretkörei:

 • Klasszikus balett: a klasszikus balett formanyelvének magas szintű ismerete, kiegészítve az előkészítő gimnasztika, a pilates- és emeléstechnika, a moderntánc valamint a balettgyakorlatokhoz használt zenei anyagok ismeretével.
 • Kortárstánc: a kortárstánc mozgásnyelvének, áramlatainak, alkotói-, előadói-, kutatói- és pedagógiai-módszereinek magas szintű ismerete, korszerű tudományos, szellemi kontextusba helyezése.
 • Néptánc: a magyar néptánc formanyelvének magas szintű ismerete, kiegészítve a Kárpát- medencében élő különböző etnikumok (cigány, horvát, német, román, szerb, szlovák) táncanyagainak, valamint a népi gyermekjátékok, a népzene, a táncfolklorisztika és népviselet ismeretével.
 • Moderntánc: a moderntánc formanyelvének, elsősorban az art jazz, a Graham-, a Limón- a kontakt- és az improvizációs technikák magas szintű ismerete, kiegészítve az előkészítő gimnasztika, a klasszikus balett, a pilates-technika és a kortárs zenék ismeretével.
 • Társastánc: a standard és latin-amerikai táncok magas szintű ismerete, kiegészítve a speciális páros táncok, a „vonalak és pózok”, a „partnering”, valamint a formáció ismeretével és a XX. századi tánczenék, a versenyszabályok és a versenyeken való pontozások megismerésével.
 • Tánctörténet és -elmélet: a táncformanyelvek (balett, moderntánc, néptánc), a legjelentékenyebb táncalkotások, alkotóművészek és a kortárs táncművészet magas szintű ismerete, különös tekintettel a magyar táncművészetre, a tánctörténet, valamint a táncművészettel összefonódó zene-, díszlet- és jelmeztörténet megismerése.

* A tánctanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

 • A táncformanyelv ismerete, technikájának elemzése, módszertana, az ismeretek pedagógiai alkalmazása, és a tanítási gyakorlatba történő átültetésére vonatkozó tudás, a táncoktatás didaktikája révén.
 • Saját formanyelvén túl, más táncművészeti szakirányok és a társművészetek ismeretének segítségével, eredményesebb és szélesebb spektrumú táncoktatási módszerek alkalmazása.
 • Klasszikus balett: a klasszikus balett, elsősorban a Vaganova és a magyar módszertan elsajátítása, kiegészítve az újabb francia, angol iskolák, az előkészítő gimnasztika, a gyermektánc, a pilates- és az emeléstechnika módszertanával, a balettgyakorlatokhoz használt zenei anyagok ismeretével.
 • Kortárstánc: a kortárstánc élő, folyamatosan újuló világának mozgásnyelvi, alkotói, előadói, esztétikai és pedagógiai eredményeinek, kutatási, fejlesztési módszereinek naprakész ismeretei.
 • Néptánc: a magyar néptánc módszertanának elsajátítása, kiegészítve a nemzetiségi táncok, a népi gyermekjátékok módszertanával, a népzene, a táncfolklorisztika és népviselet elemző megismerésével.
 • Moderntánc: a modern- és kortárs tánctechnikák: az art jazz, a Graham-, a Limón-, a kontakt- és az improvizációs technikák módszertanának elsajátítása, kiegészítve a gyermektánc oktatás módszertanával, a kortárs zenék ismeretével.
 • Társastánc: a standard és latin-amerikai táncok módszertanának elsajátítása, kiegészítve a speciális páros táncok, a „vonalak és pózok”, a „partnering”, valamint a formáció módszertanának ismeretével és a XX. századi tánczenék ismeretével.
 • Tánctörténet és -elmélet: a táncelméleti oktatás, a táncműelemzés módszertana, valamint a táncművészettel összefonódó zene-, díszlet- és jelmeztörténeti ismeretek oktatásának módszertana.
Tánctanár szak mesterképzés

Táncművésztanár szakképzettségek

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben szereplő

magyar nyelvű megjelölése:

 • okleveles táncművésztanár (klasszikus balett)
 • okleveles táncművésztanár (néptánc)

angol nyelvű megjelölése: 

 • teacher of Dance Performance (Classical Ballet)
 • teacher of Dance Performance (Hungarian Folk Dances)

A 3. § bekezdésében foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.3. és 4.2.3. pontjára figyelemmel a képzési idő

 • a nem tanári mesterszakkal párhuzamos képzésben: 2 félév.

A képzés célja

Az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, felnőttképzésben, továbbá tánccsoportoknál, együtteseknél egyéni, valamint csoportos formában megvalósuló tánctanári feladatok végzésére, a testkultúra és a tánc által az egészséges életmódra nevelés eszközeivel az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik alkalmasak a tantárgyi, illetve az általános pedagógiai-pszichológiai ismereteiknek az integrálására, eredményes alkalmazására, ez által a tanulók táncos készségeinek képességeinek, táncelméleti tudásának, valamint a táncművészet és a társművészetek területén a műveltségük fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Az elsajátítandó szakmai tudás, képesség

4.1. a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja tekintetében:

a 2. mellékletben meghatározott tudás, készség, képesség;

4.2. a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében

4.2.1. A táncművésztanár szakterületi tudása, készségei, képessége

 • a táncművészet és a társművészetek iránti elkötelezettség,
 • a táncművészeti ismeretek (a tanult formanyelvek) átadásának képessége,
 • a tánc megtanulása, kivitelezése során megnyilvánuló problémák felismerésének és javításának képessége,
 • jó együttműködő és kommunikációs képesség,
 • a tánc pszichikai hatásának – feszültségoldásának, örömszerzési forrásnak – érvényre juttatásának képessége,
 • kreativitás: önálló táncprodukció megalkotásának, betanításának képessége, ezáltal művészi élmény létrehozása a köznevelésben éppúgy, mint bármely más oktatási formában,
 • közösségformáló szerep, az iskolai és az iskolán kívüli táncművészeti, valamint kulturális események létrehozása, megszervezésére illetve az azokban való cselekvő részvétel által,
 • a kamaszkori társas, nemek közötti kommunikációs problémák oldásának képessége a tánc által,
 • kiemelkedő tehetségek gondozásának képessége,
 • problémás és hátrányos helyzetű gyermekek közösségbe illesztésének, felzárkóztatásának képessége a tánc révén,
 • a pedagógiai és tánc-szakmai kutatások, tervezési és fejlesztési feladatok ellátásának képessége,
 • az oktatáshoz kapcsolódó nyilvános előadások létrehozására.

4.2.2 A táncművésztanár szakok (szakirányok) szakterületi ismeretei:

A szakterületi ismeret a táncművésztanár szaknak – tanári szakirányonként – megfeleltethető nem tanári mesterszakon szerzett, a tanári szakképzettséghez tartozó táncművészeti tudást foglalja magában.

A táncművésztanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

 • A művészeti oktatás-nevelés helye, szerepe, a táncművészet módszerei, a tánc köznevelésbe való bekapcsolása, az élettani és pedagógiai sajátosságok figyelembe vételével a gyermekek egészségre nevelése, továbbá a nemzeti tudat ápolása a tánc, a táncművészet által.
 • A művészeti nevelés személyre gyakorolt pozitív hatásának ismerete, a kamaszkori társas és kommunikációs problémák ismerete, valamint ezek feloldásának módszere a táncoktatás által.
 • Felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális táncművészi pályára történő előkészítésre és oktatására, valamint a kiemelkedő művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira.
 • A táncformanyelv ismerete, technikájának elemzése, módszertana, az ismeretek pedagógiai alkalmazása, és a tanítási gyakorlatba történő átültetésére vonatkozó tudás, a táncoktatás didaktikája révén.
 • Saját formanyelvén túl, más táncművészeti szakirányok és a társművészetek ismeretének segítségével, eredményesebb, illetve szélesebb spektrumú táncoktatási módszerek alkalmazása.
 • Klasszikus balett: a klasszikus balett, elsősorban a Vaganova és a magyar módszertan elsajátítása, kiegészítve az újabb francia, angol iskolák, az előkészítő gimnasztika, a gyermektánc, a pilates- és az emeléstechnika módszertanával, a balettgyakorlatokhoz használt zenei anyagok ismeretével.
 • Néptánc: a magyar néptánc módszertanának elsajátítása, kiegészítve a nemzetiségi táncok, a népi gyermekjátékok módszertanával, a népzene, a táncfolklorisztika és népviselet elemző megismerésével.

 

 1. melléklet

4.1.2. *  Az 1. § b) pontjában foglalt osztott képzésben, egyszakos

 1. a) szakmai tanárszakon:
 2. aa) 4 félév 120 kredit,
 3. ab) 3 félév 90 kredit, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév, ha az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félévére történik meg;
 4. b) művészeti tanárszakon 4 félév 120 kredit.

 

4.2.2. *  Az 1. § b) pontjában foglalt osztott képzésben

 1. a) szakmai tanárszakon:
 2. aa) 120 kredites képzésben a szakterületi elem 10 kredit, a tanári felkészítés 100 kredit azzal, hogy a 4.3. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett gyakorlat kreditértéke 40 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 kredit;
 3. ab) 90 kredites képzésben – az ac) alpontban meghatározott gyógypedagógia-tanár szakot és konduktortanár szakot kivéve – a szakterületi elem 10 kredit, a tanári felkészítés 70 kredit azzal, hogy a 4.3. pont és a 6.1. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 kredit;
 4. ac) a gyógypedagógia-tanárszakon, a konduktortanár szakon a 90 kredites képzésben a szakterületi elem 50 kredit, a tanári felkészítés 40 kredit azzal, hogy a 4.3. pont és a 6.1. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 kredit;
 5. b) művészeti tanárszakon:

120 kredites képzésben a szakterületi elem 50 kredit, a tanári felkészítés 70 kredit azzal, hogy a 4.3. pont és a 6.1. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzési tevékenységet folytató intézményben megszervezett gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 kredit.

KOREOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzési szak megnevezése:

koreográfus (Choreography)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles koreográfus

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Choreographer

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. * Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a koreográfus, a táncművész és a táncos és próbavezető alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék);
 • szakdolgozat készítéséhez és a gyakorlati diplomamunkához rendelt kreditérték: 5-5 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit.

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja koreográfusok képzése, akik magas szintű szakmai tudásuk és művészi adottságaik kibontakoztatásával képesek alkotói gondolataikat a tánc formanyelvein megfogalmazni önálló, eredeti koreográfiák készítésével. Művészi és értelmiségi felkészültségüknél fogva képesek aktív szerepet betölteni az ország kulturális életében, alkalmasak táncművészeti intézmények vezetésére, vezető koreográfusi tevékenység ellátására. Magas színvonalú alkotásaik megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak is. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásra.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A koreográfus

a) tudása

 • Mélyreható ismeretekkel rendelkezik a tánctörténet meghatározó folyamatairól, azok eredményeiről és hatásairól, a mai kor alkotói tevékenységeire kiható, valamint az azt alkalmazó művekről. Ismeri a világ legkiemelkedőbb táncegyütteseit és a legújabb koreográfiai törekvéseket.
 • Ismeri a táncművészet megismerhető (rögzített: film, video, dvd) legjelentősebb alkotásait, valamint ezen koreográfiák alapjául szolgáló és az általa használni kívánt táncformanyelveket, melyek ismeretében akár önálló formanyelvet is kialakít gondolatainak megfogalmazása érdekében.
 • Magas szintű ismeretekkel rendelkezik alkotásainak új művészethordozó eszközökön való megjelenítésére a közönséghez való eljuttatás érdekében.
 • Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és színháztörténet terén). Ismeri ezen művészeti ágak legkorszerűbb törekvéseit, melyet használni is tud alkotói gondolati érdekében.
 • Mélyrehatóan ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit, gazdálkodásának rendjét, valamint a működési feltételekhez szükséges anyagi források előteremtésének lehetőségeit, a pályázati rendszereket.
 • Magas szinten ismei a tánc- és társművészeti alkotásokra vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogot.

b) képességei

 • A tanulmányai során elsajátított tudására támaszkodva képes akár egész estét betöltő önálló művek létrehozására, betanítására és megrendezésére, vagy alkalmazott koreográfiák készítésére, alkotótársként együttműködve a rendezővel (opera, operett, musical esetén, prózai előadás esetén).
 • A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a tudásanyag feldolgozására és kezelésére, valamint a táncművészeten kívül is képes kifinomult kritikai ítélőképesség használatára.
 • Alkotó módon képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat a táncművészet folyamatosan megújuló arculatának formálására.
 • Képes érvényesíteni saját művészeti elgondolásait a tanulmányai során megszerzett kommunikációs és pszichológiai ismeretei segítségével az alkotótársakkal, valamint az előadóművészekkel történő együttműködés során.
 • Képes felhasználni a művészetének hatásmechanizmusáról szerzett ismereteit a közönséggel való kapcsolatteremtés létrehozására a művein keresztül.
 • Képes a táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai és esztétikai kontextusában.
 • Képes alkalmazni a táncművészet és a társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul a tánc- és színházművészet stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz, a különböző előadói gyakorlatokhoz, konkrét előadó- művészeti produkciókhoz.
 • Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, a kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket.
 • A táncművészettel kapcsolatos lehetőségek társadalmi igényeit felismeri, azonosítja és azokra reflektál.
 • Művészi attitűdjét a humanista gondolatok irányítják, társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai, produkciói témájának megválasztásában és azok létrehozásában.
 • A tánc- és a társművészetek etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai identitása egyértelműen kialakult.
 • Saját művészeti koncepció megalkotásához, megvalósításához és kifejezéséhez szükséges képességét professzionális szintre fejlesztette.
 • Nyitott a hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, produkciók megismertetésére, megértetésére a szélesebb értelemben vett társadalomban.
 • Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai/produkciói célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában.
 • Elkötelezett a táncművészet és a társművészetek etikai normái iránt.

A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

 • A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
 • általános- és szakelméleti tárgyak 50-60 kredit;
 • a táncművészethez kapcsolódó gyakorlati tárgyak 50-60 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a tánc formanyelvén megfogalmazott alkotás létrehozása, betanítása és bemutatása intézményi, együttesi keretek között vagy más alkotóval együttműködve.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez a tánctechnikák alapjául szolgáló mozgásrendszerek terén szerzett képesség, valamint előadói vagy koreográfusi vagy próbavezetői gyakorlat igazolása