KÖNYVTÁR, levéltár és kutatóközpont

DIGITÁLIS KÖNYVTÁRUNK (PDF és WORD dokumentumok)

KLASSZIKUS BALETT SZÓTÁRAK
NÜBL TAMARA: A klasszikus balett francia nyelvű szakkifejezései betűrendben, kiejtéssel és értelmezéssel
NÜBL TAMARA: A francia szakkifejezések szó szerinti fordítása (UHRIK DÓRA: Klasszikus balett képeskönyv ELTE Eötvös K., 2004 )
HORVÁTH KÁROLYNÉ: A klasszikus balett francia nyelvű szakmai szókincse – szószedet az Állami Balett Intézet növendékei számára (ÁBI, 1980)

TRAINING (Franklin Method etc.)
– ERIC FRANKLIN: Conditioning for Dance – Training for peak performance for all dance forms (Human Kinetics, 2004)

NÉPTÁNC
– NÉMETH LILI: A szatmárököritói “fergeteges” keletkezése (Táncművészeti Értesítő 1975/3.)
– VERA PROCA CIORTEA: Az erdélyi forgatós táncok hagyományos és új formái
Mezőföldi ugrósok
– táncelemzések, szerkesztette: Fügedi János, Kovács Henrik (Az európai régi táncréteg – Ugrós monográfiák, L’Harmattan, 2014)

KOREOGRÁFIA
– MAÁCZ LÁSZLÓ: Shakespeare a táncszínpadon I. Irodalom és koreográfia  (Tánctudományi Tanulmányok 1992 p.17-52)

PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA
BREDÁCS ALICE: A pozitív pedagógia fejlesztési területei – a pszichológiai immunkompetencia és a rezilicencia fogalmainak tükrében – tanulmány (Pécsi Tudományegyetem, 2018)
BREDÁCS ALICE: A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpededagógiai aspektusai és a szemléletváltás igénye a közoktatásban – tanulmány (Pécsi Tudományegyetem, 2017)
BURIÁN MIKLÓS: Dilemmák a tudásról, a tanulásról, a szimpátia és antipátia kapcsolatának miértjeiről
– KISS VIRÁG: A művészet mint nevelés, a nevelés mint művészet (Neveléstudomány 2014/1.)
N. KOLLÁR KATALIN, SZABÓ ÉVA: Pszichológia pedagógusoknak – tankönyv (2004)
MEZEI KATALIN: A spirituális intelligencia szerepe a művészeti nevelésben – szakdolgozat (Debreceni Egyetem, 2017)
– NÉMETH ANDRÁS: Emberi idővilágok. Pedagógiai megközelítések (2010, jav.2014)

FILOZÓFIA, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET
– PLATÓN: Az állam (fordította Jánosy István)
– PLATÓN: Kritiasz (fordította Kövendi Dénes)
– PLATÓN: Lakoma (fordította Jánosy István)
– PLATÓN: Szókratész halála (Phaidón, LXIII-LXVII.)
PLATÓN: Timaiosz (VI–XLIV. 29e–92c, fordította Kövendi Dénes)

IRODALOM
– KEREKES PÁL, KISZL PÉTER: Magyar irodalom @ világhálón
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018)

SZÍNHÁZ
– KOÓSZ ISTVÁN: A japán színház Magyarországon – bibliográfia (Budapest, 2019)

ZENE
KOVÁCS ILONA: A zeneoktatás módszertana az Állami Balett Intézetben 1958 és 1970 között