1. Az Ajánlatkérő adatai:


Ajánlatkérő neve: Magyar Táncművészeti Egyetem
Ajánlatkérő címe, posta címe: 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.


2. A pályázat tárgya:


A Magyar Táncművészeti Egyetem 1145 Budapest, Amerikai út 96. számú oktatási épületben (6,72 m2 raktár + 11,47 m2 büfé összesen:18,19 m2) található büfé működtetésére szolgáló helyiség bérbeadása határozott időre.


3. A szerződés meghatározása:


Helyiségbérleti szerződés.


4. A szerződés várható időtartama:


2018. március 01 - 2019. június 30.


5. Egyéb feltételek:

5.1 A meghirdetett helyiség használatához szükséges közműszolgáltatásokat a bérbeadó biztosítja.
5.2 A pályázó tudomásul veszi, hogy a büfé nyáron tanítási szünet alatt (július és augusztus hónap során) nem működik. Egyéb időszakban a nyitva tartást a pályázó határozza meg azzal a megkötéssel, tanítási idő alatt reggel 7-től délután 17 óráig a nyitva tartás kötelező.
5.3 A pályázó vállalja, hogy a büfébe szükséges konyhai gépek beszerzéséről gondoskodik és a büfé belső kialakítását ő végzi el. A bérbeadó a külső látványfelületeket biztosítja. A belső kialakítás során a pályázónak figyelemmel kell lennie a bérbeadó feltételeire az egységes és esztétikus látvány szempontjából.


6. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
 

Helye: 1145 Budapest, Columbus utca 87-89. Antal József kancellár részére.

Határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat büfé helyiségbérleti szerződésre.”


7. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja:

2017. október 15.

 

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai, a pályázat értékelése

8.1. A pályázatok elbírálásának szempontjai:


a) megajánlott havi bérleti díj – , a bérleti díj nagyságát ÁFA nélküli összegben kérjük megjelölni,


b) egészséges táplálkozást elősegítő választék forgalmazása (a tervezett választékot kérjük tételesen felsorolni),


c) értékesítési árpolitika (a tervezett választék mellett kérjük a 2018. március elején alkalmazandó bruttó értékesítési árat is megjelölni),


d) referencia, tapasztalat,


e) egyenlő ajánlatok esetén előnyt jelent az intézmény által szervezett programok, rendezvényeken való nyitva tartás vállalása, és/vagy a köznevelési intézmény alapítványainak havi támogatása.

9. Egyéb követelmények:


– A büfé kínálatának kialakítása az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltak figyelembe vételével történik,


– Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség büfé üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata,


A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.


A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.


10. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:


a) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
b) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
c) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
d) aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek.


11. A pályázat érvénytelen, ha:


a) a pályázatot a benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
b) ha a pályázó a pályázatát úgy nyújtotta be, hogy a pályázat értékelésére nem nyílik lehetőség.
c) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.


12. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:


– pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot (Áfa nélküli összeget kérjük megjelölni);


– a büfé kínálatának részletes bemutatása;


– a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát;


– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;


– szakmai bemutatkozás;


– nyilatkozat a nemleges köztartozásról;


– nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését a pályázó vállalja;

– cégkivonat (nem hiteles is elégséges).


– a mellékelt átláthatósági nyilatkozat kitöltése és benyújtása.


13. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.