Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék

Tanszékvezető

A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék alapvető feladata a táncos és próbavezető alapszak, valamint a 120 és 60 kredites tánctanár mesterszakok pedagógiai és szakmódszertani képzési tartalmainak összehangolása. A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék az MA tánctanár szak szak-gazdájaként ellátja a neveléstudomány és a pszichológia területéhez tartozó tárgyak oktatását nagy figyelmet fordítva a kurzusok folyamatos módszertani és tartalmi megújítására.

Tanszékünk felelős a köznevelési partnerintézmények hálózatának kiépítéséért és a mesterképzésen hallgató tanárjelöltek hospitálásának megszervezéséért is. Oktatóink mentorálják a tanárszakos hallgatók blokkgyakorlatának és vizsgatanításának teljes folyamatát.

A tanszék feladatai közé tartozik mindemellett az alapképzésen tanulók idegennyelv-oktatása. Hallgatóink angol és német nyelvórákon vehetnek részt a BA-képzés teljes időtartama alatt.

Tanszékünk tanárai a neveléstudomány, pszichológia és a tánctudomány diszciplináris határterületein készítenek elő kutatásokat, illetve segítik a hallgatókat portfóliójuk, szakdolgozatuk összeállításában. Oktatóink részt vesznek továbbá akkreditációs anyagok, egyetemi jegyzetek és kurzustervek összeállításában.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

tánctanár mesterszak
táncos és próbavezető alapszak

A tanszék oktatói

egyetemi tanár

egyetemi tanársegéd

egyetemi magántanár

A tanszék óraadó oktatói
Oktatott tárgyak

Táncos és próbavezető (BA)

Bevezetés a pszichológába

Fejlődéspszichológia

Bevezetés a nevelés történetébe

A nevelés elmélete és gyakorlata

Drámatörténet

Drámapedagógia

Bevezetés az iskola világába

Angol nyelv

Német nyelv

 

 

Tánctanár (MA)

A nevelés elméleti és antropológiai alapjai

Művészetpedagógia

A táncoktatás didaktikájának elmélete

A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája

Művészetpszichológia

Pedagógiai szociálpszichológia

Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés - tréning

A táncpedagógia speciális iskolai problémái

A tánc mint vizuális inger

Táplálkozástudomány

Személyiség és egészségpszichológia  

A személyiségfejlesztés alapjai