Szervezet

Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Lanszki Anita

A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék alapvető feladata a táncos és próbavezető alapszak, valamint a 120 és 60 kredites tánctanár mesterszakok pedagógiai és szakmódszertani képzési tartalmainak összehangolása. A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék az MA tánctanár szak szak-gazdájaként ellátja a neveléstudomány és a pszichológia területéhez tartozó tárgyak oktatását nagy figyelmet fordítva a kurzusok folyamatos módszertani és tartalmi megújítására.

Tanszékünk felelős a köznevelési partnerintézmények hálózatának kiépítéséért és a mesterképzésen hallgató tanárjelöltek hospitálásának megszervezéséért is. Oktatóink mentorálják a tanárszakos hallgatók blokkgyakorlatának és vizsgatanításának teljes folyamatát.

A tanszék feladatai közé tartozik mindemellett az alapképzésen tanulók idegennyelv-oktatása. Hallgatóink angol és német nyelvórákon vehetnek részt a BA-képzés teljes időtartama alatt.

Tanszékünk tanárai a neveléstudomány, pszichológia és a tánctudomány diszciplináris határterületein készítenek elő kutatásokat, illetve segítik a hallgatókat portfóliójuk, szakdolgozatuk összeállításában. Oktatóink részt vesznek továbbá akkreditációs anyagok, egyetemi jegyzetek és kurzustervek összeállításában.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

tánctanár mesterszak
táncos és próbavezető alapszak

A tanszék oktatói

egyetemi tanár

Dr. Németh András

egyetemi docens

Dr. Eck Júlia
Dr. Egey Emese
Dr. Lanszki Anita

egyetemi adjunktus

Dr. Papp-Danka Adrienn

Vincze Andrea

tanársegéd

Kerekes Kristóf

Krakkóné Szászi Beáta

egyetemi magántanár

Dr. Bernáth László

Dr. Mády Ferenc

A tanszék óraadó oktatói

Györke Tímea

Medveczné Atinay Dorottya

Dr. Ruzsa Dóra

Oktatott tárgyak

Táncos és próbavezető (BA)
Bevezetés a pszichológába
Fejlődéspszichológia
Bevezetés a nevelés történetébe

Bevezetés a kutatás módszertanába
A nevelés elmélete és gyakorlata
Drámatörténet
Drámapedagógia
Bevezetés az iskola világába
Angol nyelv
Tánctanár (MA)
A nevelés elméleti és antropológiai alapjai
Művészetpedagógia
A táncoktatás didaktikájának elmélete
A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája
Művészetpszichológia

Pedagógiai mérés-értékelés
Pedagógiai szociálpszichológia
Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés – tréning
A táncpedagógia speciális iskolai problémái
A tánc mint vizuális inger
Táplálkozástudomány

Tánc a terápiában
Személyiség és egészségpszichológia
A személyiségfejlesztés alapjai