Tudományos Tanács

A Magyar Táncművészeti Egyetemen a tudományos munka irányításának letéteményese a Tudományos Tanács (TT).

Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 129-133.§-ai szerint a TT a rektor munkáját segítő, tanácsadó testület.

A TT ellátja az egyetem könyvtári és kiadói tevékenységével összefüggő koordinációs, információáramlást elősegítő, szakmai előkészítő és végrehajtást ellenőrző feladatokat is, valamint az egyetem rendszeresen szervezett Tudományos Konferenciáihoz kapcsolódóan létrehozza és működteti a Konferencia Programbizottságát.

A felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását a TT irányítja. A kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiában meg kell tervezni különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási rendet, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját.

A rektor az TT-ra az alább felsorolt jogait átruházhatja:

a) a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet képzési stratégiájának kidolgozása,

b) a tehetséggondozás, minőségi oktatás, tudományos diákkör, szakkollégium működtetés intézeti lehetőségeinek feltárása, feladatainak meghatározása, módszereinek kidolgozása, végrehajtásának ellenőrzése.

A rektor a TT-tól az egyetem tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységével kapcsolatos bármely egyéb kérdésben állásfoglalást kérhet, illetve bármely döntésének előkészítését a TT hatáskörébe utalhatja.

A TT a képzési ágán tanulók, illetve foglalkoztatottak személyi körében javaslatot tesz a Szenátusnak:

a) a köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről,

b) a címek és kitüntetések adományozásáról.

A TT 9 tagból áll, egyetemi és főiskolai tanárok, illetve docensek, továbbá tudományos fokozattal rendelkező oktatók. A TT titkári teendőit a stratégiai menedzser látja el.

A TT elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus határozott időre választja.

A TT szükség szerinti rendszerességgel ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg és működéséről rendszeresen, írásban tájékoztatja a rektort. A TT elnöke az ülésekre más személyeket is meghívhat. Könyvtári kérdésekben a Vályi Rózsi Könyvtár vezetőjét a TT üléseire meg kell hívni.

A Tudományos Tanács összetétele a 2016. szeptember 7. - 2018. augusztus 15. közötti két tanév időtartamra:

elnök: Bolvári-Takács Gábor PhD egyetemi tanár

tagok: Fodor Antal DLA emeritus professzor, Kiváló Művész

           Fodorné Molnár Márta PhD főiskolai tanár, intézetigazgató, Harangozó-díjas

           Fügedi János PhD főiskolai tanár

           Horváthné Major Rita tszv. főiskolai tanár

           Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, Harangozó-díjas

           Macher Szilárd DLA főiskolai tanár, intézetigazgató, Harangozó-díjas

           Mizerák Katalin PhD tszv. főiskolai tanár

           Németh András DSc egyetemi tanár