Skip to main content

Általános szerződés feltételek

Általános szerződés feltételek

 1. Az általános szerződési feltétel célja, tárgya és hatálya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Ászf.) célja, hogy meghatározza a II. pontban megjelölt Eladó és Vevő között az Eladó által értékesített termékek tulajdonjogának átruházása céljából létrejött adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezéseket.

 1. Az Eladó adatai és a Vevő
 2. A jelen Ászf. alkalmazásában Eladónak minősül:

Név:                                         Magyar Táncművészeti Egyetem

Székhely:                                  1145 Budapest XIV. kerület, Columbus utca 87-89

Nyilvántartási szám:                  FI41559

Adószám:                                 19309242-2-42

Számlavezető pénzintézet:         MKB Bank Nyrt.

Számlaszám:                             10300002-13267508-00024901

Honlap:                        mte.eu

E-mail:                                     dpo@mte.eu

Telefon:

a továbbiakban: Eladó.

 

 1. A jelen Ászf. alkalmazásában Vevőnek minősül minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Eladóval adásvételi szerződést köt a III. pontban foglalt Eladó által értékesített termékek tulajdonjogának megszerzése céljából (a továbbiakban: Vevő). A Vevő szerződéskötéshez szükséges adatai a Vevő által elektronikus úton adott szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának (ajánlat) megtétele során kerülnek rögzítésre.
 2. A jelen Ászf. alkalmazása körében Eladó és Vevő együttes említése esetén: Felek vagy Szerződő Felek.

III. Az Eladó által kínált termékek, az adásvételi szerződés tárgya és a vételár mértéke

 1. Eladó az alábbi termékeket kínálja a Vevő részére, amely az alábbi konkrét termékeket tartalmazza:

egyetemi ajándék termékek

egyetemi és gimnáziumi tankönyvek

egyetemi és gimnáziumi befizetések

egyetem által rendezett események részvételi díjai

(a továbbiakban együtt: termék).

 1. Az Eladó a termékeket a www.mte.eu honlapon található webshopban megjelenő árakon kínálja.

 1. Az Eladó a termékeken felül a Vevő igényeinek megfelelő egyedi tartalmú terméket (a továbbiakban: egyedi termék) is összeállíthat, amennyiben azt a Vevő az ajánlatában jelzi. Amennyiben a Vevő olyan egyedi termék összeállítására vonatkozó vételi ajánlatot tesz, amelynek a lehetőségét az Eladó nem biztosította, úgy az ajánlat elbírálása külön tárgyalás alapját képezi. Az egyedi tárgyalásokat minden esetben az Eladó kezdeményezi. Amennyiben az Eladó nem kezdeményez egyedi tárgyalásokat úgy kell tekinteni, hogy az egyedi ajánlatot nem fogadta el.

 1. A szerződés létrejötte
 2. A Felek közötti adásvételi szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatot a Vevő az Eladó által üzemeltetett fentiekben megjelölt honlapon teheti meg azzal, hogy a megvásárolni kívánt termékek kiválasztását és az adatainak megadását követően elküldi a megrendelését az Eladónak (a továbbiakban: ajánlat).
 3. Az Eladó a hozzá beérkezett ajánlatot késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja. Az ajánlat beérkezésének visszaigazolása nem minősül az ajánlat elfogadásának. Amennyiben az Eladó 48 órán belül nem igazolja vissza a Vevő ajánlatának beérkezését, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 4. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a Vevő ajánlatának elfogadására irányuló jognyilatkozatot tesz. A Felek között létrejött szerződés tartalmát képezi a jelen Ászf. valamint minden nyilatkozat, amelyet a Vevő az ajánlatételkor megtesz és amelyet az Eladó elfogad. A jelen Ászf. a Vevő általi elfogadással válik a szerződés tartalmává. A Vevő az Ászf. elfogadására vonatkozó jognyilatkozatát az ajánlat megtételét megelőzően az erre a célra kialakított jelölőnégyzetben elhelyezett „x”-el, valamint az ajánlat elküldésével teheti meg.
 5. Felek megállapodnak, hogy a szerződés létrejötte körében valamennyi jognyilatkozatot elektronikus úton tesznek meg. A Felek közötti szerződés nem minősül írásban létrejött szerződésnek.
 6. A szerződés teljesítése
 7. Eladó a szerződés teljesítéséhez futárszolgálatot mint közreműködőt vesz igénybe. Az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt a termékek futárszolgálat részére történő átadásáról. Az Eladó a szerződést észszerű időn belül teljesíti. A szerződés teljesítésének napja az a nap, amelyen a Vevő a futárszolgálattól igazolható módon átveszi a terméket.
 8. A szerződés teljesítésének helye minden esetben az a hely, amelyet a Vevő az ajánlatában megjelöl. A Vevő a teljesítés helyét a termékek futárszolgálat részére történő átadásáig erre irányuló jognyilatkozatával módosíthatja. Amennyiben az Eladó a terméket kiszállításra átadta a futárszolgálatnak, a Vevő a teljesítés helyét az Eladóhoz címzett jognyilatkozatával már nem változtathatja meg. A Vevő a teljesítés helyét a futárszolgálat szabályzatában foglaltak szerint módosíthatja.
 9. Vevő köteles a szerződésben foglalt termékek vételárát a termék megrendelését követően, de legkésőbb a termék átvételekor – választása szerint – megfizetni. A Vevő az alábbi fizetési módokat veheti igénybe:
 10. a) átutalás vagy azzal egyenértékű más elektronikus fizetési mód (Simplepay)
 11. Vevő a vételár megtérítésének módját az ajánlat megtételekor választhatja ki. A választott fizetési módot a Vevő az ajánlat megtételét követően nem módosíthatja, illetve az Eladó egyoldalúan nem módosíthatja.
 12. Szerződésszegés és felelősség
 13. Eladó kizárja a felelősségét a szerződésszegésével a Vevőnek okozott károkért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

 1. Az Eladót terhelő kellékszavatossági és termékszavatossági kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatót az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az Eladó az értékesített termékekre jótállást nem vállal és jótállásra jogszabály alapján nem köteles.

 1. Vevő köteles megtéríteni a szerződésszegésével az Eladónak okozott károkat, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

VII. A szerződés megszűnése és módosítása

 

 1. Felek között a szerződés az Eladó teljesítésével szűnik meg. Az Eladó részéről teljesítettnek kell tekinteni a szerződést, ha a Vevő a terméket átvette.

 1. Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél részére címzett, indokolással ellátott jognyilatkozatával a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Vevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Vevő nem fizeti meg a termék vételárát.

 1. Vevő a szerződéstől a szerződés teljesítését megelőzően, valamint a szerződés teljesítését követő 14 napon belül az 3. sz. melléklet szerint tett nyilatkozatával elállhat. A szerződéstől való elállásra vonatkozó részletes tájékoztatást az 2. sz. melléklet tartalmazza.

 1. Felek a szerződés kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják, kivéve a Vevő részére az V.2. pontban biztosított egyoldalú módosításra vonatkozó jogát.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. A jelen Ászf.-ben nem érintett kérdések tekintetében a Felek a magyar jogot tekintik irányadónak. A jelen Ászf-ben nem érintett kérdésekben a Felek elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 1. Amennyiben a Felek között a szerződésből eredően bármely jogvita alakul ki, úgy a Felek törekednek arra, hogy elsődlegesen tárgyalások útján megoldják a felmerült jogvitát. Ennek sikertelensége esetén a Felek jogvitáját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság bírálja el.

 1. Eladó a jelen Ászf.-t a www.mte.eu/webshop honlapján közzéteszi. Az Ászf. megismeréséről, megértéséről és elfogadásáról a Vevő az ajánlat megtételét megelőzően köteles nyilatkozni.

 1. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Ászf-t a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa, amely azonban nem érinti a már megkötött szerződések tartalmát.

 1. Az Eladó által a szerződés teljesítésével összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató az Eladó honlapján elérhető, amelyet a Vevő bármikor korlátozás nélkül megismerhet. Vevő az ajánlatának elküldését megelőzően köteles nyilatkozni arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte.

Budapest, 2022. december …

 

 1. sz. melléklet

A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató

A kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Magyar Táncművészeti Egyetem  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a …. *  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. sz. melléklet

A Vevő elállási jogára vonatkozó tájékoztató

 

Az elállási jog gyakorlása

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Budapest, 1145 Columbus utca 87-89. Ebből a célból felhasználhatja az elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. sz. melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  ………………………………………………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ……………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………..

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………….., 20…. (év) ………… (hó) ……… (nap)

Skip to content