Skip to main content

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő és képviselője:

Név:                                         Magyar Táncművészeti Egyetem

Székhely:                                  Budapest, 1145 Columbus utca 87-89.

Nyilvántartási szám:                  FI41559

Adószám:                                 19309242-2-42

Számlavezető pénzintézet:         MKB Bank Nyrt.

Számlaszám:                             10300002-13267508-00024901

Honlap:                        www.mte.eu

Elérhetőség (e-mail):                 dpo@mte.eu

Telefon:

a továbbiakban: „Adatkezelő”.

 

Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok

 

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelése során az alábbi jogszabályok és belső szabályzat rendelkezéseit veszi figyelembe. A jelen tájékoztatóban alkalmazott kifejezések e jogi normákban foglaltak szerint értendőek.

 1. a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban GDPR);
 2. b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 3. c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 4. d) a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.);
 5. e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E-kereskedelmi törvény.);
 6. f) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.);
 7. g) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.);
 8. h) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet).

 

Az adatkezelések rövid leírása:

– Adatkezelés1: az Adatkezelő az mte.eu elnevezésű honlap üzemeltetetése során szolgáltatást nyújt, amely során a Magyar Táncművészeti Egyetem által forgalmazott termékeket (a továbbiakban: termékek) rendelhet, amelynek a házhozszállításáról az adatkezelő gondoskodik.

– Adatkezelés2: az Adatkezelőt a szolgáltatásnyújtással összefüggésben jogszabályban foglalt nyilvántartási kötelezettségek terhelik, amelyek további adatkezeléssel jár. Ezen adatkezelésre vonatkozó információkat a kapcsolódó táblázat részletesen tartalmazza.

– Adatkezelés3: tekintettel arra, hogy az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, ezért az érintettet mint fogyasztót számos fogyasztói jog megillet, amelynek biztosításával egyúttal adatkezelési tevékenységet is végez, amelyre vonatkozó információkat a kapcsolódó táblázat tartalmazza.

Az érintett személye: valamennyi természetes személy, aki a Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi azzal, hogy az Adatkezelővel termékek vásárlása céljából szerződést köt (a továbbiakban: „érintett”).

Megjegyzés: a „*”-al jelölt adatok megadása kötelező.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
 

 

Az érintett teljes neve (vezetéknév és keresztnév)*

 

 

Az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés létrejötte és teljesítése, különösen az érintett azonosítása

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés

 

 

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

Az érintett lakóhelye

(Megye, irányítószám, helyiségnév, utca, házszám, emelet, lépcsőház, ajtó)*

 

 

 

Az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés létrejötte és teljesítése, különösen az érintett azonosítása, valamint számla szabályszerű kiállítása céljából

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés

 

 

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

A szerződés teljesítésének helye

(Megye, irányítószám, helyiségnév, utca, házszám, emelet, lépcsőház, ajtó)*

 

 

Az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése, különösen a teljesítés helyének meghatározása céljából

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés

 

 

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

 

Az érintett telefonszáma*

 

 

Az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése, különösen az érintettel való kapcsolattartás céljából.

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés

 

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

 

 

 

 

 

Az érintett e-mail címe*

 

Az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése, különösen az érintettel való kapcsolattartás céljából.

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés

 

 

 

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

Az Adatkezelő által kiállított számla érintett részére történő megküldése, rendelkezésre bocsátása céljából

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érintett adószáma*

 

 

 

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásról történő számla kiállítása céljából

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, illetve az Áfatv. 169.§.

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

 

 

 

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

Az érintett által választott (megrendelt) termék (termékek) megnevezése*

 

 

Az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

Az Adatkezelő által kiállított számla másodpéldányának, illetve az azon szereplő érintettre vonatkozó személyes adatok tárolása, megőrzése

(az érintett teljes neve, lakóhelye, adószáma, az érintett által megrendelt termék megnevezése, a szolgáltatás ellenértéke)

 

 

Az Adatkezelőt jogszabály alapján terhelő adónyilvántartással kapcsolatos megőrzési kötelezettség teljesítése céljából.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, illetve az Áfa tv. 179. § (1) bekezdés és

 

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

 

 

A számla kibocsátásának évét, mint adóévet követő 5. év végig.

 

Az érintett azon nyilatkozatának rögzítése, hogy elfogadja az Adatkezelő által alkalmazott általános szerződési feltételeket.*

 

 

Annak igazolása céljából, hogy az Adatkezelő és az érintett között szerződés jött létre.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 

Az Adatkezelő jogos érdeke, amely abban áll, hogy igazolni tudja a szerződés létrejöttét.

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

Az érintett azon nyilatkozatának rögzítése, hogy megismerte és megértette az adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját. *

 

 

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő igazolja, hogy az érintett megismerte az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Az Adatkezelő jogos érdeke, amely abban áll, hogy szükség esetén köteles igazolni az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének teljesítését.

 

 

A szerződés teljesítéséig, az adatok ezt követően törlésre kerülnek

 

Az érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat rögzítése, nyilvántartása. *

 

 

Az adatkezelés jogalapjának, a személyes adatok kezelésének jogszerűsége igazolása céljából.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 

Az Adatkezelő jogos érdeke, amely abban áll, hogy igazolni tudja az adatkezelés jogalapját.

 

 

A szerződés teljesítéséig

 

Az érintett mint fogyasztó által tett fogyasztói panasz, valamint a panasszal összefüggésben keletkező dokumentumok nyilvántartása

 

 

A fogyasztó által tett fogyasztói panasz, illetve a panasz kivizsgálásával összefüggésben keletkező valamennyi dokumentum nyilvántartása céljából

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, illetve az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdés

 

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

 

 

A panasz felvételétől számított 5 évig. Ezt követően a dokumentumok megsemmisítésre kerülnek.

 

Az érintett mint fogyasztó által a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet gyakorolható elállási jog gyakorlása esetén előterjesztett jogszabályban foglalt nyilatkozat tartalma szerinti személyes adatok és az előterjesztett kérelmek nyilvántartása

(a nyilatkozat az Adatkezelő által alkalmazott ászf. mellékletét képezi)

 

 

 

 

 

 

 

A fogyasztó részére jogszabályban biztosított elállási jog gyakorlása esetén az előterjesztett nyilatkozat dokumentálása céljából.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 

Az Adatkezelő jogos érdeke, amely abban áll, hogy igazolni tudja a szerződés teljesítését, illetve azt, hogy amennyiben a fogyasztó él a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben biztosított elállási jogával, úgy igazolni tudja a szerződés megszűnését. Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződés megszűnését követően előterjeszthető igények kikényszeríthetőségéig, az elévülési idő végéig áll fenn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés megszűnését követő 5 évig.

A személyes adatok forrása: az érintett. Az Adatkezelő az érintettől eltérő más személytől nem gyűjt semmilyen személyes adatot.

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye:

– a kötelezően kezelt személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az adatkezelő nem tud szerződést kötni az érintettel.

– a nem kötelezően kezelt személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintettet nem éri semmilyen hátrány, az Adatkezelő a megrendelést annak tartalma szerint teljesíti.

Címzett: az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

 1. Adatfeldolgozó1: Magyar Táncművészeti Egyetem (név) (székhely: 1145 Budapest, Columbus utca 87-89. ny.szám: FI41599.). Adatfeldolgozó1 igénybevételének célja az Adatkezelő honlapjának üzemeltetése. Az Adatkezelő a GDPR 28. cikk szerinti adatfeldolgozási szerződést kötött az Adatfeldolgozó1-vel.

Az érintettet megillető jogosultságok és azok érvényesítése:

 

Az Adatkezelő az érintett részére az alábbi jogok gyakorlását biztosítja:

előzetes tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy legkésőbb az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatást kapjon a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, illetve az adatkezelésre vonatkozó információkról. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatást nyújt az érintett részére az általa végzett adatkezelésekről.

a hozzájárulás visszavonásának joga [GDPR 7. cikk (3) bekezdés]: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az érintett az általa rendelkezésre bocsátott egészségügyi adatokhoz adott hozzájárulását a szerződés teljesítését megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelő nem tudja az érintett speciális igényének megfelelően teljesíteni a szerződést.

 

– hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelést érintő információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett jogosult arra, hogy erre irányuló igénye esetén betekintsen az Adatkezelő által vezetett olyan nyilvántartásba, amely a személyes adatát tartalmazza, azonban a betekintési jog kizárólag az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő másolatot bocsásson a rendelkezésére az általa kezelt érintettre vonatkozó személyes adatokról. Ha az érintett a másolat, illetve az adatkezelésre vonatkozó információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelmét elektronikus úton terjesztette elő, az Adatkezelő az érintett kérelmét elsősorban elektronikus úton teljesíti, kivéve, ha az érintett a kérelmének teljesítését másként kéri.

 

az adatok helyesbítéséhez való jog [GDPR 15. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

törléshez való jog [GDPR 17. cikk]: Az érintett a jelen tájékoztatóban érintett Adatkezelő álal végzett adatkezeléssel összefüggésben jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. b) az érintett visszavonja a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok;
 4. d) az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Tájékoztatjuk az érintettet, hogy amennyiben a személyes adatainak törlésére irányuló kérelmet terjeszt elő, úgy az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem teljesítését, amennyiben az adatkezelés az alábbiak közül valamely célból szükséges:

 1. a) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése;
 2. b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik az érintett által pontosan megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az érintett ezen jogát azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatja, amelyek kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés, illetve az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásának további feltétele az, hogy az adatkezelés automatizált módon (elektronikus úton) történjen. Az Adatkezelő azon – a fenti táblázatban megjelölt – személyes adatok tekintetében biztosítja az érintett adathordozhatósághoz való jogát, amelyek ezen feltételeknek megfelelnek.

 

tiltakozáshoz való jog [GDPR 21. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján [az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén] alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

– panasztételhez való jog [GDPR 77. cikk]: és bírósághoz való fordulás joga [GDPR 78-79. cikkek]: amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük elsődlegesen forduljon az Adatkezelőhöz. Jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint vagy az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.

Az érintetti jogok érvényesítésének módja: az érintett az őt megillető jogait az Adatkezelő részére a fentiekben megjelölt levelezési címre postai úton, vagy a dpo@mte.eu e-mail címre elektronikus úton megküldött kérelmének előterjesztésével gyakorolhatja. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónap alatt megválaszolja, illetve teljesítse az érintett kérelmét. Az Adatkezelő mindaddig megtagadhatja az érintett kérelmének teljesítését, amíg kétséget kizáróan nem tudja azonosítani az érintettet.

Budapest, 2023. május

Skip to content