Skip to main content

Fenntartó

Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány

Székhely: 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
Adószám: 19306737-1-42
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 01-01-0013146
Bankszámlaszám: MKB Bank Nyrt. 10300002-13260967-00014900
IBAN bankszámlaszám: HU38 1030 0002 1326 0967 0001 4900

Organogram

Rólunk

MŰKÖDÉSÜNK

Az Alapítvány a Magyar Táncművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) fenntartójaként a tevékenységével kapcsolatos feladatait a működésére irányadó jogszabályoknak megfelelően, az Egyetemmel és az egyetemi polgársággal kölcsönös együttműködésben látja el.

Az Alapítvány alapítója a MTE tv. 1. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében eljárva Magyarország Kormánya. Az Alapítvány alapítói jogait az MTE tv. 1. § (4) bekezdése, valamint az Alapítvány Alapító Okiratának II.2.1. alpontja alapján 2021. augusztus 1. napjától kezdődően az Alapítvány kuratóriuma gyakorolja.

Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, amely gyakorolja mindazon jogköröket, amelyeket az Alapító Okirat a hatáskörébe utal, továbbá amelyek nem tartoznak az alapító, illetve más alapítványi szervezet, szerv hatáskörébe.

A Kuratórium testületként jár el, működési rendjét ügyrendben határozza meg.

A Kuratórium feladat- és hatásköre:

 • az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszközök és feltételrendszer megteremtése, elsősorban a Magyar Táncművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) finanszírozására irányuló megállapodás révén a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és végrehajtási rendeleteiben, valamint a KEKVA tv.-ben meghatározottak alapján;
 • döntés a stratégiai és művészeti-szakmai kérdésekben;
 • a Felügyelőbizottság és – az alapítói jogok átruházását követően – a vagyonellenőr véleményének ismeretében döntés az Alapítvány szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályzat elfogadásáról és módosításáról az Alapító Okirattal összhangban;
 • gazdálkodás az Alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése, ide értve minden olyan jogügyletet és az éven túli kötelezettségvállalásokat, amelyek a nettó 50.000.000 Ft, azaz nettó ötvenmillió forint összeghatárt meghaladják;
 • a nettó 100.000.000 Ft, azaz nettó százmillió forint összeghatárt meghaladó befektetési döntések meghozatala a Befektetési Szabályzattal összhangban, a Befektetési Bizottság javaslata alapján vagy írásbeli véleményének beszerzését követően;
 • döntés hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételéről, valamint biztosítéki jellegű kötelezettség vállalásáról;
 • döntés az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról a d) alpontban foglalt összeghatár felett;
 • döntés az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a d) alpontban foglalt összeghatár felett;
 • munkáltatói jogok gyakorlása az Alapítvány munkavállalói, valamint az Alapítvány fenntartásában és tulajdonában álló jogi személyek vezető állású munkavállalói felett a jogviszony létesítése és megszüntetése körében;
 • döntés az Alapítvány ügyvezetése körébe tartozó ügyekben;
 • az alapítványi beszámoló elfogadása;
 • az Alapítvány éves költségvetésének elkészítése és elfogadása;
 • az Alapítványt érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
 • az Alapítvány fenntartása és tulajdonában álló jogi személy alapító okiratának elfogadása, kiadása és módosítása, a fenntartói, illetve tulajdonosi jogok teljes körű gyakorlása;
 • a KEKVA tv-ben és az Alapító Okirat IV. pont 1. alpontjában és a IV. pont 2. alpont 2.5. alpontjában meghatározottakon túl, további közérdekű tevékenység vállalásáról vagy felhagyásáról szóló egyhangú döntés meghozatala;
 • döntés minden olyan esetben, amelyet jogszabály, az Alapító Okirat vagy a fenntartott szervezet vagy tulajdonolt jogi személy létesítő okirata a Kuratórium hatáskörébe utal.

Az Alapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr felügyeli. Az adminisztratív és operatív jellegű feladatok ellátásában az Alapítvány tevékenységét a Titkárság támogatja.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

 1. Az Alapítványt nyilvántartásba vette: Fővárosi Törvényszék
 2. Nyilvántartási száma: 01-01-0013146
 3. A nyilvántartásba vételről szóló határozat száma és kelte: 11.Pk.60.375/2021/2.

Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány elérhetőségei:

Kraus Györgyi titkárságvezető

Postacím: 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

Telefon: + 36 1 273 3442
E-mail: kraus.gyorgyi@mte.eu

Elnöki köszöntő

TISZTELT EGYETEMI POLGÁROK!

Az egykori alma materem, az Állami Balett Intézet jogutódja, a Magyar Táncművészeti Egyetem, 2021. augusztus 1-jével a felsőoktatási modellváltás jegyében vagyonkezelői alapítvány fenntartásába került. Ezzel új fejezet kezdődött az egyetem életében, mondhatni történelmi pillanatot élünk meg, hisz a kuratóriumot és a felügyelőbizottságot is a táncszakma neves képviselői alkotják. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy az alapítvány elnökeként segíthetem az egyetem megújulását. Az eddigi eredményekre építve közös célunk, hogy egy hagyományait tisztelő, ám dinamikusan fejlődő, nemzetközi szinten is versenyképes tudást adó egyetemet működtessünk. Sikeres hallgatók százai bizonyítják, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem kitűnő, nemzetközi szinten is jegyzett felsőoktatási intézmény. Bár a forma változik, a lényeg megmarad: megőrizzük értékeinket, egyedülálló széles képzési palettánkat, ahol az egyetem sikerében érdekelt oktatók és alkotók segítségével bontakoztathatjuk ki hallgatóink tehetségét. Miközben új lehetőségek nyílnak meg az egyetem számára, továbbra is változatlanul elérhetőek lesznek az államilag támogatott képzések, az ösztöndíj programok és a hallgatói juttatások.

KEDVES HALLGATÓK! KEDVES NÖVENDÉKEK!

A Magyar Táncművészeti Egyetem jogelődje, az Állami Balett Intézet növendékeként számos egykori diákhoz hasonlóan engem is elkísérnek a hagyományok.

Komoly eredményekkel rendelkező nemzeti kincs a szakma kiemelt szereplője a Magyar Táncművészeti Egyetem, annak mindenkori oktatója és diákjai. A számukra biztosított lehetőségek alapozzák meg azt az egyetemi szellemi és alkotói közösséget, amely egy modern, XXI. századi egyetem magja, és amely által maga az intézmény is nemzetközileg mértékadóvá válhat. El szoktam mondani: MŰVÉSZET NÉLKÜL LEHET ÉLNI, CSAK NEM ÉRDEMES!

KEDVES HALLGATÓK! KEDVES NÖVENDÉKEK!

Engedjétek meg, hogy tanulmányaitokhoz jó egészséget, hitet, kitartást kívánjak. Isten éltessen Benneteket! Isten éltesse a Magyar Táncművészeti Egyetemet!

Tisztségviselők

Kuratórium

A kuratórium elnöke

Kiss János
e-mail: kiss.janos@mte.eu

A kuratórium tagjai

Bozsik Yvette
e-mail: bozsik.yvette@mte.eu

Harangozó Gyula
e-mail: harangozo.gyula@mte.eu

Török Jolán
e-mail: torok.jolan@mte.eu

Zsuráfszky Zoltán
e-mail: zsurafszky.zoltan@mte.eu

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság elnöke

Bán Teodóra
e-mail: ban.teodora@mte.eu

A felügyelőbizottság tagja

Fodorné Molnár Márta
e-mail: molnar.marta@mte.eu

Mihályi Gábor
e-mail: mihalyi.gabor@mte.eu

Munkatársak

Vagyonellenőr

Kőszegi János
e-mail: koszegi.janos@mte.eu

Könyvvizsgáló

Pintérné Könczöl Ágnes
e-mail: pinteragnes@pinteraudit.hu

Gazdasági igazgató

Barna Márton
e-mail: barna.marton@mte.eu
telefonszám: +3620 562 9375

Titkárságvezető

Kraus Györgyi
e-mail: kraus.gyorgyi@mte.eu
telefonszám: +3620 9980055

Gazdasági ügyintéző

Nagy Katalin
e-mail: nagy.katalin@mte.eu
telefonszám: +361 800 9461

Számviteli ügyintéző

Czenéné Hájas Anna
e-mail: czenene.hajas.anna@mte.eu

Humánpolitikai ügyintézők

Kiss Tímea
e-mail: kiss.timea@mte.eu

Kovács Péter
e-mail: kovacs.peter@mte.eu

Hírek

Törvények
2021. évi XVII. törvény a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról.
A Magyar Táncművészeti Egyetem stratégiai céljainak megvalósítása, az  intézmény környezetének új fejlődési pályára állítása, megújítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

 

1. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány
 
1. § 
(1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.
(2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.
(3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására a miniszter kerüljön kijelölésre.
(4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.
(5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.
 
2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás
 
2. § 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a  KEKVA tv. 1.  mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Magyar Táncművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.
 
3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás
 
3. §
(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és művészeti feladatok ellátását szolgáló, az  1.  mellékletben meghatározott állami tulajdonban lévő ingatlanok (a  továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Egyetem tulajdonába kerülnek.
(2) Az  ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Egyetemmel.
(3) Az  ingatlan, valamint a  (4)  bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a  költségvetési szervi formában működő Egyetem és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a  közfeladat ellátására rendelkezésre álló, az  Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.
(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az  adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
(7) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a  (4)  bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az  (5)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.
 
4. § 
Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – a  3.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.
 
4. Záró rendelkezések 
 
5. §
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 7. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
6. § 
Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1), (4) és (6) bekezdése, a 4. §, a 7. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
7. § 

Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

A jogszabály megjelent: Magyar Közlöny 2021. évi 75. szám, 2021. április 30., 2841-2842. o.

Teljes dokumentum letöltése
2021. évi IX. törvény a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról
Intézményi tájékoztatók

Kormánybiztosi tájékoztató a modellváltásról

2021. május 3-án, hétfőn 17 órától Prof. Dr. Stumpf István, kormánybiztos úr tájékoztatót tart a Magyar Táncművészeti Egyetem működési modellváltásának témakörében.

Az esemény online valósul meg, Zoom-on keresztül. A tájékoztatón megszólal továbbá Dr. Bolvári-Takács Gábor, egyetemünk rektora, a beszélgetést pedig Gáspár Emese, Képzésfejlesztési és innovációs rektorhelyettesünk moderálja. A részvétel regisztrációhoz kötött, az egyetem bekapcsolódó polgárainak a tájékoztató végén lehetőségük nyílik kérdezni.

Rektori közlemény

a Magyar Táncművészeti Egyetem modellváltásának kezdeményezéséről

A Magyar Táncművészeti Egyetem Szenátusa 2021. március 16-ai ülésén kezdeményezte az Egyetem alapítványi fenntartású felsőoktatási intézménnyé történő átalakulását, 2021. augusztus hó 1. napjával.

A döntés előzményeként a Szenátus 2021. január 27-én napirendre tűzte a modellváltás szakmai, szervezeti és gazdasági vonatkozásainak vizsgálatát. Március 2-án megtárgyalta a rektor ezzel kapcsolatos előterjesztését és felhatalmazást adott a fenntartóval történő tárgyalások megkezdésére. Ezzel párhuzamosan tájékoztató megbeszélésekre került sor, amelynek keretében az Egyetem testületei, valamint Hallgatói Önkormányzata és Közalkalmazotti Tanácsa kifejthette véleményét. Az egyetem polgárai által nyomon követhető konzultációs folyamat lezárását követően a Szenátus március 16-án – egy ellenszavazat és négy tartózkodás mellett – az átalakulás kezdeményezéséről döntött.

Budapest, 2021. március 16.

Dr. Bolvári-Takács Gábor
egyetemi tanár, rektor

Határozat teljes szövege (letöltés)

Dokumentumok

Alapító okirat
BEJEGYZŐ VÉGZÉS
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
TISZTSÉGVISELŐK DÍJAZÁSA
GAZDÁLKODÁSI ADATOK

N/A

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Megszakítás