Skip to main content

Hallgatók tanulmányi célú mobilitása

Azon hallgatók nyújthatják be a pályázatukat, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

Tanulmányi célú mobilitásra:
– Az Erasmus program megkezdéséig legalább két lezárt félévvel rendelkezik.
– Tanulmányi célú mobilitás esetén a hallgató a külföldi tanulmányai alatt is beiratkozott hallgatója lesz az MTE valamely, államilag elismert oklevelet nyújtó felsőfokú képzésén.
– Sem ösztöndíjas, sem önfinanszírozó státuszban nem töltött több mint 12 hónapot az adott képzési ciklusban Erasmus vagy Erasmus+ programban (beleértve a szakmai gyakorlatot is).

Egyéb részvételi feltétel:
– A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
– A hallgató nyelvi kompetenciájának felmérése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés előtt).

A mobilitásra és az intézményekre vonatkozó kritériumok

Az Erasmus tanulmányi célú hallgatói mobilitásnak az Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező részt vevő intézmények közötti szerződéseken kell alapulnia.
Ennek a feltételnek szakmai gyakorlat esetén nem kell érvényesülnie a küldő felsőoktatási intézmény és a fogadó vállalkozás között.
A küldő intézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött időszakot.

A tanulmányi időszak és a hallgatói tanterv részét képező szakmai gyakorlat esetében a küldő intézmények teljes mértékű elismerést biztosítanak, lehetőleg az ECTS kreditek használatával. Ha a szakmai gyakorlat nem képzi a hallgató rendes tantervének részét, a küldő intézménynek hivatalos formában el kell ismernie ezt az időszakot.

A kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonatkozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj, stb.) nem fizetendő. A hallgatókat tájékoztatni kell arról, hogy a külföldi tanulmányaik időszaka alatt is fizetniük kell a tandíjat az anyaintézményük részére.
Ugyanakkor kisebb díjak, például biztosítási díj, diákszövetségi tagdíj és különféle anyagokért, pl. fénymásolásért, labortermékekért fizetendő díjak felszámíthatóak, ugyanúgy mint a helyi hallgatók esetében.

A hallgatói mobilitás időtartama

Az Erasmus tanulmányi célú mobilitás esetén a minimális időtartam 3 hónap, a maximális pedig 12 hónap.

Elismerés és Tanulmányi Megállapodás

Mielőtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi időszakot, az anyaintézménynek ellenőriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendő tanulmányi program elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus tanulmány elfogadható-e a kielégítő teljesítést követően.

Tanulmányi célú mobilitás esetén, a tanulmányi időszakot megelőzően mindegyik hallgatónak oda kell adni a Tanulmányi Megállapodást. A Tanulmányi Megállapodást a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is elfogadja.

A Tanulmányi Megállapodás bármilyen módosítását, ami a hallgatónak a fogadó intézménybe való megérkezésekor szükségesnek látszik, a hallgató érkezését követő egy hónapon belül véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülő változásokkal kapcsolatban mindhárom félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani.
A mobilitási időszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a Tanulmányi Megállapodás szerint elvégzett tanulmányokról és eredményekről az igazolást.

A fogadó intézménynél a hallgató által elvégzett tanulmányért járó kredit, illetve elismerés csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a fogadó intézmény által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekrõl a részt vevő intézmények megállapodtak.

Erasmus mobilitási támogatást kizárólag a következő külföldi tevékenységekre lehet megítélni:

* olyan Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező intézetnél folyó nappali egyetemi vagy posztgraduális tanulmány,
ideértve a diplomamunka elkészítését (de nem tartoznak bele az olyan kutatási tevékenységek, amelyek nem
képezik valamely kurzus speciális részét), amelynek eredménye elismert diploma vagy fokozat.
* nappali szakmai gyakorlatok, feltéve, hogy a szakmai gyakorlatot az anyaintézmény a hallgatói program szerves
részeként fogadja el.
* tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja.

Önfinanszírozó hallgatók:

Az Erasmus lehetőséget ad arra, hogy valaki ‘önfinanszírozó Erasmus hallgató’ legyen (mind a tanulmányi, mind pedig a szakmai gyakorlati célú mobilitás esetén), vagyis olyan hallgató, aki az összes Erasmus hallgatói mobilitási kritériumnak eleget tesz, és az összes Erasmus hallgatóra vonatkozó előnyből részesül, de nem kap Erasmus mobilitási támogatást. A szabályok – a támogatások elosztásának kivételével – az önfinanszírozó hallgatókra is vonatkoznak.

Az anyaországba történő mobilitás:

Egy részt vevő ország állampolgára, aki ideiglenesen egy másik részt vevő országban él, mert ott folytatja felsőfokú tanulmányait, jogosult arra, hogy Erasmus mobilitási program keretében abba az országba menjen, ahonnan származik, de a pályázatok elbírálásakor e pályázatoknak a legalacsonyabb prioritást kell biztosítani.

Az anyaintézményeknek fel kell hívniuk a leendő fogadó intézmények figyelmét arra, hogy „hazatérő” hallgatót ajánlanak, és ezt egyértelműen jelölni kell a Nemzeti Irodának megküldendő záróbeszámolóban.

A mobilitási időszak meghosszabbítása:

Ahol azt a Nemzeti Iroda és a felsőoktatási intézmény irányelvei lehetővé teszik, a mobilitási időszak meghosszabbítható a küldő és a fogadó intézmény közti megállapodással, a következők szerint:

1. A jelenlegi Erasmus időszak tervezett befejezése előtt kell megkötni a módosított megállapodást és meghozni a
szükséges intézkedéseket.
2. A meghosszabbítás azonnal, közvetlenül követi a jelenlegi Erasmus időszakot. Nem lehet kihagyás a két időszak
között (az ünnepnapok és az egyetem zárva tartása nem minősül „kihagyásnak”). Ha a két időszak között szünet
van, akkor azt az intézményeknek meg kell indokolniuk, a Nemzeti Irodának pedig jóvá kell hagynia.
3. A mobilitási időszak – beleértve annak bármely támogatással járó meghosszabbítását – nem tarthat tovább
szeptember 30-nál (vagy a tanév végénél) abban a tanévben, amelyben a mobilitás megkezdődött.

Szakmai gyakorlat és tanulmány kombinációja egyetlen tanulmányi mobilitási időszakban:

A szakmai gyakorlat időszaka és a tanulmányi időszak kombinálható egyetlen külföldi „tanulmányi” mobilitási időszakká. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy

1. a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák
a tanulmányait végzi;
2. a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania.

A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

A kombinált időszak időtartama 3 és 12 hónap között változhat. Ez azt jelenti, hogy lehetséges például 1 havi szakmai gyakorlatot és 2 havi tanulmányi időszakot kombinálni.

Az Erasmus Hallgatói Iránytű:

Az Erasmus hallgató minden joga és kötelezettsége le van írva az Erasmus Hallgatói Iránytűben, amelyet minden diák megkap, mielőtt megkezdené külföldi tanulmányi időszakát. A Nemzeti Irodának biztosítania kell, hogy minden kimenő hallgató megkapja a Hallgatói Iránytű egy példányát.

Megszakítás