Skip to main content

Táncos és próbavezető szak – Divattánc szakirány (BA)

A képzés célja olyan táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére és a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. A megszerzett tánctechnikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre akár táncosként, akár próbavezetőként, vagy koreográfus asszisztensként. A képzés a 6. félévben szakdolgozattal, elméleti, valamint gyakorlati színpadi vizsgával zárul.

Az alapképzés további célja a hallgatók felkészítése tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:
táncos és próbavezető (Dance and Rehearsal Coaching)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncos és próbavezető (divattánc)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan táncosok és próbavezetők képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a tánc-, zene- és színháztörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és a mai kor művészetére történő hatásaikról.  Analizáló és szintetizáló ismeretekkel rendelkeznek a divattáncok különböző táncstílusainak formanyelvéről. Birtokában vannak, és elsajátították az irányzatok technikai elemeit, azok kombinációit és képessé válnak azok egymással történő fúziójára. Birtokában vannak a különböző stílusok mozgáselemeivel, ismerik szabályait, végrehajtásának helyes, testtudatos elsajátítását, harmonikus és esztétikus kivitelezés módjait. Ismerik a kommunikáció, a pedagógia és pszichológia azon eredményeit, melyek nélkülözhetetlenek a próbavezetési, koreográfusi asszisztensi, illetve betanítási munkák során. Tisztában vannak a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.

Megszakítás