Skip to main content

Táncművész szak - Klasszikus balett szakirány (BA)

Az MTE Táncművészképző Intézetében folyó egyetemi szintű oktatás legfontosabb célja és feladata a klasszikus balett szakirányon olyan sokoldalú, a balett mellett több táncstílusban is jártas, korszerű ismeretekkel rendelkező balettművészek felkészítése, akik magas fokú mesterségbeli tudásuk birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben hivatásos előadóművészi tevékenységre. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, a hosszú távú, sérülésmentes művészi munkára történő felkészítést, a magas szintű technikai tudás és érzékeny művészi képesség kialakítását, valamint a lehető legtöbb színpadi gyakorlat biztosítását hallgatóink számára. A szak elsősorban az MTE felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésére épül, de a művészeti szakközépiskolák legtehetségesebb növendékeit is várjuk a felvételire, akik a felvételi követelményekben előírt technikai tudással (Vaganova metódus első hat évfolyamának tananyaga) rendelkeznek. A képzés az előkészítőn megkezdett tárgyak és elméleti órák mellett emeléstant (pas de deux), kortárs balettet, kortárstáncot és színészmesterséget tartalmaz. A képzés 5. félévének végén a hallgatók termi képesítővizsgát tesznek, a 6. félév pedig nyilvános vizsgakoncerttel zárul, ami az államvizsga gyakorlati része.

TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:
táncművész (Dance Artist)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncművész (klasszikus balett)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja táncművészek képzése, akik képesek személyes adottságaik kibontakoztatásával a táncművészet aktív művelésére, továbbá a régi és az új táncművészeti alkotások egyéni feldolgozásával azok interpretálására. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben. A végzettek alkalmasak a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő bemutatására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Megszakítás