Skip to main content

Táncművész szak - színházi tánc szakirány (BA)

A táncművész szak színházi tánc szakiránya alapképzésének célja az előkészítő képzésben megalapozott technikai tudás elmélyítése és bővítése, kreativitásuk és előadóművészi képességeik kibontakoztatásával párhuzamosan, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy technikailag magasan képzett, kreatív, érett és sokoldalú táncművészként képesek legyenek magas színvonalon tolmácsolni a rájuk bízott művészi feladatokat.

A hallgatók az alapképzés során továbbra is találkoznak az előkészítő képzés során megismert különböző színházi- és táncműfajokkal, tánctechnikákkal (sztepp, kortárstánc, társastánc, jazz, musical, hangképzés stb.), folytatják klasszikus balett, valamint modern- és kortárs tánc tanulmányaikat is, de immáron komplex rendszerbe szintetizálva, magasabb fokon, a legújabb trendeknek és irányzatoknak megfelelően fejleszthetik tovább, és mélyíthetik el addigi tudásukat,  amelynek révén képesek lesznek kiváló technikai tudással felvértezett előadóművészként integrálódni úgy a magyar, mint a nemzetközi zenés színházi közegbe.

A gyakorlati képzés mellett fontos hangsúlyt kap az elméleti képzés is, ahol többek között tánctörténetet, zenetörténetet, művelődéstörténetet, alkalmazott egészségtant, kulturális menedzsmentet is tanulnak a hallgatók, ami hozzájárul ahhoz, hogy a képzés végén a kiváló technikai tudás megszerzése mellett széles látókörű, kreatív és szenzibilis művészekké váljanak.

Szakmai felkészítésükben fontos hangsúlyt kapnak az egyetemi előadásokon, valamint különböző zenés színházi előadásokban való részvételek, valamint az MTE saját oktatói mellett neves hazai és külföldi vendégoktatók rendszeres workshopjai is. A képzés 5. félévének végén a hallgatók képesítő vizsgát tesznek. Képzésük a 6. félév végén nyilvános vizsgakoncerttel zárul.

TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:
táncművész (Dance Artist)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncművész (színházi tánc)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja táncművészek képzése, akik képesek személyes adottságaik kibontakoztatásával a táncművészet aktív művelésére, továbbá a régi és az új táncművészeti alkotások egyéni feldolgozásával azok interpretálására. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben. A végzettek alkalmasak a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő bemutatására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Megszakítás