Skip to main content

Tudományos Tanács

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 129-133.§-ai szerint a TT a Rektor munkáját segítő, tanácsadó testület.

A TT ellátja az egyetem könyvtári és kiadói tevékenységével összefüggő koordinációs, információáramlást elősegítő, szakmai előkészítő és végrehajtást ellenőrző feladatokat is, valamint az egyetem rendszeresen szervezett Tudományos Konferenciáihoz kapcsolódóan létrehozza és működteti a Konferencia Programbizottságát.

A felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását a TT irányítja. A kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiában meg kell tervezni különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási rendet, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját.

A Rektor a TT-ra az alább felsorolt jogait átruházhatja: a tehetséggondozás, minőségi oktatás, tudományos diákkör, szakkollégium működtetés intézeti lehetőségeinek feltárása, feladatainak meghatározása, módszereinek kidolgozása, végrehajtásának ellenőrzése.

A Rektor a TT-tól az egyetem tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységével kapcsolatos bármely egyéb kérdésben állásfoglalást kérhet, illetve bármely döntésének előkészítését a TT hatáskörébe utalhatja.

A TT elnökből és legfeljebb további 11 tagból áll. A TT elnöke a rektor, vagy – ha az elnöki tisztséget maga nem kívánja ellátni – az MTE tudományos fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai tanára vagy docense. A TT titkári teendőit a Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont tudományos titkára látja el. A TT elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus 1-5 év közötti határozott időre választja.

A TT szükség szerinti rendszerességgel ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg és működéséről rendszeresen, írásban tájékoztatja a rektort. A TT elnöke az ülésekre más személyeket is meghívhat. Könyvtári kérdésekben a Vályi Rózsi Könyvtár vezetőjét a TT üléseire meg kell hívni.

A Tudományos Tanács jelenlegi összetétele:

Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár

Elnök:

Dr. habil. Lanszki Anita
egyetemi docens

Tagok:

Bolvári-Takács Gábor PhD
egyetemi tanár

Fügedi János PhD egyetemi tanár

Gara Márk PhD
egyetemi docens

Lőrinc Katalin DLA
egyetemi tanár, Harangozó-díjas

Macher Szilárd DLA
egyetemi tanár, Harangozó-díjas

Megszakítás