Skip to main content

Közérdekű adatok és dokumentumok

 1. I.    Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1.    Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Hivatalos név (teljes név)  Magyar Táncművészeti Egyetem
2. Székhely  1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +36-1-273-3430
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  
6. Központi elektronikus levélcím  titkarsag@mte.eu
7. A honlap URL-je  www.mte.eu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
10. Az ügyfélfogadás rendje  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A Magyar Táncművészeti Egyetem Organogram

III.    Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Intézményvezetés
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A szervezeti egységek vezetői és elérhetőségei.

1.2.    A felügyelt költségvetési szervek

 1. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

1.3.    Gazdálkodó szervezetek

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

1.4.    Közalapítványok

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

1.5.    Lapok

 1. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: Táncművészet
Tánctudományi közlemények
Tánc és nevelés
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Táncművészet:

Magyar Táncművészeti Egyetem

1145 Budapest, Columbus utca 87-89. A épület I. em. 12/b.

Telefon: +36-1-273-3434

E-mail: titkarsag@mte.eu

Honlap: www.tancmuveszet.hu

 

Tánctudományi Közlemények:

Felelős kiadó: Bolvári-Takács Gábor

Szerkesztőség: Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. E épület.

Telefon: +36-1-273-3430

E-mail: ttk@mte.eu

Honlap: www.mte.eu

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Táncművészet: 

Péli Nagy Kata

Tánctudományi Közlemények:

Tóvay Nagy Péter

Tánc és nevelés:
Dr. Lanszki Anita

1.6.    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Innovációs és Technológiai Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Telefonszám: +36 1 795 1700

Telefaxszám:  +36 1 795 0697

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Honlap: www.kormany.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Innovációs és Technológiai Minisztérium  Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Telefonszám: +36 1 795 6766; +36 1 795 3832; +36 1 896 0513

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Ügyfélfogadásának rendje: Elérhetőségek

1.7.    Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat

ÁSZ adatbekérés összefoglaló táblázata

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),

§  a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,

§  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatásban szereplő képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételiről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet,

§  a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet,

§  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,

§  az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

§  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásááról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

§  a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

§  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

§  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

III.    Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont könyvtár, levéltár és kutatóközpont szolgáltatásai
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A Könyvtár nyilvánosan működő, hármas funkciót betöltő intézményi könyvtár. Elsősorban az egyetem képzési kínálatához igazodva felsőoktatási könyvtári, középiskolai, valamint táncművészeti szakkönyvtári feladatokat lát el.

 

A Levéltár állami szaklevéltárként működő intézményi levéltár. Elsősorban az egyetem és jogelődjeinek történetéről, egykori hallgatóiról és növendékeiről, tanárairól és mestereiről biztosít olyan elsődleges információkat, amelyek más forrásokból nem ismerhetőek meg. Folyamatosan bővülő állományát a levéltár megőrzi, gondozza és szakszerűen feltárja, meghatározott feltételek szerint a kutatók rendelkezésére bocsájtja. A Magyar Táncművészeti Egyetem közfeladatot ellátó intézményként köziratot is keletkeztet, ezért az általa fenntartott szaklevéltár közlevéltárnak minősül.

 

A Tánctudományi Kutatóközpont helyet biztosít a tudományos és levéltári kutatáshoz, egyszersmind tudományos titkárságként működik. Végzi az intézményi szervezésű tudományos programok (konferenciák, szimpóziumok stb.) adminisztrációját és technikai koordinációját, az egyetemi tankönyvek, tudományos kiadványok ügyintézését.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A Könyvtár, Levéltár és Kutatóközpont nyitva tartására vonatkozó információk elérhetőek ezen az oldalon: Elérhetőségek, kapcsolat

 

A Könyvtár, Levéltár és Kutatóközpont szolgáltatásai igénybevételének rendjéről bővebb információk ezen az oldalon érhetőek el:

Könyvtári szolgáltatásaink

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  A könyvtári térítési díjak összesítve letölthetők innen.
 1. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat

 

Könyvtári dokumentumok nyilvántartása (hagyományos, papíralapú leltárkönyv)

Könyvtárhasználók, illetve kölcsönzések nyilvántartása (Papíralapú regisztrációs lap és beiratkozási nyilatkozat, kölcsönzői tasak.)

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
 1. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Évkönyvek:

A Magyar Táncművészeti Főiskola évkönyve 2015/2016

A Magyar Táncművészeti Főiskola/Egyetem évkönyve 2016/2017

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2017/2018

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2018/2019

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2019/2020

 

 

Kiadványsorozatok:

Táncművészet és tudomány

A magyar táncművészet nagyjai

Intézménytörténeti összefoglalások

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Évkönyvek: az adott tanév szakmai és közoktatási eseményeinek, eredményeinek, rendezvényeinek, dolgozói, és tanulói névsorainak, testületeinek, a hivatalosan elhangzott beszédeknek (évnyitó, évzáró, épületavató, stb.), a növendékek/hallgatók fellépéseinek felsorolása, összegzés.

 

A Táncművészet és tudomány mint a Magyar Táncművészeti Egyetem kiadványsorozata 2009-ben indult. Elsősorban a kétévenkénti tudományos konferenciák előadásait, valamint forráspublikációkat ad közre, de megjelentet más, tánctudományivonatkozású munkákat is.

 

A magyar táncművészet nagyjai című kiadványsorozat 1993-ban indult, első két darabja a hazai tánctörténet két kimagasló személyiségének állított emléket, születési, illetve halálozási évfordulójuk alkalmából. Ezt követően, közel két évtizedes szünet után, 2012-ben a sorozat folytatódott.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Az évkönyvek Bartha Zsófia művészeti menedzser, szerkesztő e-mail címén igényelhetők: bartha.zsofia@mte.eu.

 

A kiadványsorozatok kiadványai elérhetőek erről az oldalról:

Tudományos és szakmai kiadványok

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  Az évkönyvek ingyenesek.
 1. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  Szervezeti és Működési Szabályzat

Konzisztóriumi ügyrend

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  Szervezeti és Működési Szabályzat

Konzisztóriumi ügyrend

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Szervezeti és Működési Szabályzat

Konzisztórium

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  A Szenátus ülései a Magyar Táncművészeti Egyetem alkalmazottai és hallgatói számára nyilvánosak.

A Konzisztórium ülései nem nyilvánosak.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje Szervezeti és Működési Szabályzat
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

VII.    Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

VIII.    Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Pályázatok

Hallgatói ötletpályázat

 1. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Honlap > Hírek

www.mte.eu/kategoria/hirek

 1. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon), írásban (postai úton), vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Magyar Táncművészeti Egyetemhez.

 

Bővebb információ: A közérdekű adatok nyilvánosságának rendjéről szóló szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Rektori Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Rektori Hivatal

1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

Postacím: 1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

Telefonszám: +36-1-273-3430

E-mail: titkarsag@mte.eu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztviselő:

Rendeki-Kovács Ügyvédi Iroda (székhelye: 1023 Budapest, Mecset utca 10. B lh. II. em. 2.), dr. Kovács Gergely ügyvéd

E-mail: gergely.kovacs@outlook.com

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  Kultstat, FIR, KIR, KIRA
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § szerinti közzétételi lista elérhető ezen az oldalon:

Egyéb dokumentumok

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

 

 1. Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása – A Miniszterelnökség „Klímaberendezés telepítése, régi gépek bontása” tárgyú, 1 183 000 Ft értékű, 2019.04.25. napján kötött szerződéssel kapcsolatos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. § (3) bekezdése és a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján lefolytatott ellenőrzés.

– A Miniszterelnökség „Rendszertámogatás biztosítása tűzfal wifi” tárgyú, 9 600 000 Ft értékű, 4/8/2019. napján kötött szerződéssel kapcsolatos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. § (3) bekezdése és a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján lefolytatott ellenőrzés.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „állami felsőoktatási intézményeknél a hivatali gépjárműhasználat, a vezetői munkába járás és a béren kívüli juttatások intézményi szabályozottsága és gyakorlata” című ellenőrzése.

 1. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

III.    Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Mutatók
 1. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk MTE véglegesítő nyilatkozat

3.2.    Költségvetések, beszámolók

 1. I.    Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Gazdálkodási dokumentumok
 1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Gazdálkodási dokumentumok

III.    Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  Gazdálkodási dokumentumok

 

3.3.    Működés

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok – 2020. II. negyedév
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok – 2020. II. negyedév
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok – 2020. II. negyedév
 1. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III.    Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 

 Gazdálkodási dokumentumok

 1. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0019- „Atáncművészet és a tudomány szolgálatában. A Magyar Táncművészeti Főiskola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése” Határidő: 2011. december 31.

Könyvtárfejlesztési projekt

2019-ben hivatalosan is lezárva.

EFOP

Magyar Táncművészeti Egyetem szakmai eredményeivel kapcsolatos beszámolója elérhető itt.

VII.    Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv

Archívum

Megszakítás