Skip to main content

Táncművész szak - Moderntánc szakirány (BA)

A táncművész szak moderntánc szakirány alapképzés célja az előkészítő képzésben megalapozott technikai tudás elmélyítése és bővítése, a növendékek kreativitásának és előadóművészi képességeinek kibontakoztatásával párhuzamosan, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy technikailag magasan képzett, kreatív, érett és sokoldalú táncművészként képesek legyenek magas színvonalon tolmácsolni a rájuk bízott művészi feladatokat.

A hallgatók az alapképzés során továbbra is találkoznak az előkészítő képzés során megismert modern- és kortárs tánctechnikákkal – Kontakt technika, Flying low, Release-technika, improvizáció, partnering stb.-  valamint folytatják klasszikus balett tanulmányaikat is, de immáron komplex rendszerbe szintetizálva, a legújabb trendeknek és irányzatoknak megfelelően fejleszthetik tovább és mélyíthetik el addigi tudásukat,  amelynek révén képesek lesznek kiváló technikai tudással felvértezett előadóművészként integrálódni úgy a magyar, mint a nemzetközi táncművészeti életbe.

A gyakorlati képzés mellett fontos hangsúlyt kap az elméleti képzés is, ahol többek között tánctörténetet, zenetörténetet, művelődéstörténetet, alkalmazott mozgásegészségtant, kulturális menedzsmentet is tanulnak a hallgatók, ami hozzájárul ahhoz, hogy a képzés végén a kiváló technikai tudás megszerzése mellett széles látókörű, kreatív és szenzibilis művészekké váljanak.

Szakmai felkészítésükben fontos hangsúlyt kapnak az egyetemi előadásokon való részvételek, továbbá a hazai és külföldi kortárs táncegyütteseknél és társulatoknál töltött szakmai gyakorlatok, valamint az MTE saját oktatói mellett neves hazai és külföldi vendégoktatók rendszeres workshopjai. A képzés 4. félévének végén a hallgatók képesítő vizsgát tesznek, majd az 5. félévet duális képzésben hazai és külföldi kortárs táncegyütteseknél töltik gyakornokokként. Képzésük a 6. félév végén szakdolgozattal és nyilvános színpadi gyakorlati vizsgával zárul.

TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:
táncművész (Dance Artist)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncművész (moderntánc)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja táncművészek képzése, akik képesek személyes adottságaik kibontakoztatásával a táncművészet aktív művelésére, továbbá a régi és az új táncművészeti alkotások egyéni feldolgozásával azok interpretálására. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben. A végzettek alkalmasak a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő bemutatására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Megszakítás