Skip to main content

Tánctanár mesterszak – Klasszikus balett szakirány

Intézet:

Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet

Szakképzettség:

okleveles tánctanár

Végzettségi szint:

mesterfokozat (MSc/MA)

Nyelv:

magyar

Tagozat:

esti

Finanszírozás:

államilag támogatott / költségtérítéses

Képzési idő:

2 félév (60 kredites), illetve 4 félév (120 kredites)

Megszerzendő kreditek száma:

60, illetve 120

A képzés célja:

Olyan tanárok felkészítése, akik képesek az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű egyéni és csoportos oktatásban megvalósuló alapfokú táncművészeti oktatásban és táncművészeti szakképzésben tánctanári feladatok ellátására. Ismerik a Nemzeti Alaptanterv szerinti „Művészetek” műveltségterület nevelési-oktatási feladatait; képesek táncórák, iskolai tánccsoportok vezetésére, felnőttképzésben tánciskolai foglalkozások tartására; alkalmasak a pedagógiai és táncszakmai kutatások, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására; képesek az oktatáshoz szükséges nyilvános előadások létrehozására. Felkészíti a hallgatókat a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az okleveles klasszikus balett tánctanár sajátos szakmódszertani (tantárgy- pedagógiai) ismeretei:
  • Elsősorban a Vaganova és a magyar módszertan elsajátítása, kiegészítve az újabb francia és angol iskolák vívmányaival, továbbá az előkészítő gimnasztika, a gyermektánc, a pilates- és az emeléstechnika módszertanával és a balettgyakorlatokhoz használt zenei anyagok ismeretével.
  • A művészeti oktatás-nevelés helye, szerepe, a táncművészet módszerei, a tánc köznevelésbe való bekapcsolása, az élettani és pedagógiai sajátosságok figyelembevételével a gyermekek egészségre nevelése, továbbá a nemzeti tudat ápolása a tánc, a táncművészet által.
  • A művészeti nevelés személyre gyakorolt pozitív hatásának ismerete, a kamaszkori társas és kommunikációs problémák ismerete, valamint ezek feloldásának módszere a táncoktatás által.
  • Felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális táncművészi pályára történő előkészítésre és oktatására, valamint a kiemelkedő művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira.
  • A táncformanyelv ismerete, technikájának elemzése, módszertana, az ismeretek pedagógiai alkalmazása, és a tanítási gyakorlatba történő átültetésére vonatkozó tudás, a táncoktatás didaktikája révén.
  • Saját formanyelvén túl, más táncművészeti szakirányok és a társművészetek ismeretének segítségével, eredményesebb, illetve szélesebb spektrumú táncoktatási módszerek alkalmazása.
Megszakítás