Skip to main content

Közérdekű adatok és dokumentumok

I. Szervezeti, személyzeti adatok.

 

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Szervezet neve: Magyar Táncművészeti Egyetem
    Székhely: 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
    Postai cím, postafiók:  1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.
    Telefonszám: +36-1-273-3430
    Faxszám:
    Központi elektronikus levélcím: titkarsag@mte.eu
    A honlap URL-je: https://mte.eu/
    Ügyfélszolgálat elérhetősége: A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. Az Egyetem szervezeti felépítése A Magyar Táncművészeti Egyetem Organogram
    A szervezeti egységek feladatai Ezt a szervezeti egységeknek meg kell írni a saját egységükre vonatkozóan.
3. Az Egyetem vezetői és elérhetőségeik: A szervezeti egységek vezetői és elérhetőségei.
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
6. Az Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv(ek) hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

Véleményem szerint ide a Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium kellene beírni.

    Az Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv(ek) honlapjának URL-je A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.https://mte.eu/gimnazium-es-kollegium 
    Az Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv(ek) ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
7. Az Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, az Egyetem részesedésének mértéke A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
8. Az Egyetem által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
9. Az Egyetem által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
10. Az Egyetem által alapított lapok neve TáncművészetTánctudományi közlemények
    Az Egyetem által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége: Táncművészet:Magyar Táncművészeti Egyetem

1145 Budapest, Columbus utca 87-89. A épület I. em. 12/b.

Telefon: +36-1-273-3434

E-mail: titkarsag@mte.eu

Honlap: http://tancmuveszet.hu/

Tánctudományi Közlemények:

Felelős kiadó: Bolvári-Takács Gábor

Szerkesztőség: Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. „E” épület.

Telefon: +36-1-273-3430

E-mail: ttk@mte.eu

Honlap: https://mte.eu/

    Az Egyetem által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Táncművészet:

Péli Nagy Kata

Tánctudományi Közlemények:

Tóvay Nagy Péter

11. Az Egyetem felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában az Egyetem felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Telefon: +36 1 795 1700

Telefax: +36 1 795 0697

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Honlap: https://www.kormany.hu/

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, az Egyetemre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),

§  a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,

§  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatásban szereplő képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételiről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet,

§  a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet,

§  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,

§  az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

§  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásááról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

§  a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

§  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

§  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
5. Az Egyetem által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont könyvtár, levéltár és kutatóközpont szolgáltatásai

A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető

6. Az Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat

Könyvtári dokumentumok nyilvántartása (hagyományos, papíralapú leltárkönyv)

Könyvtárhasználók, illetve kölcsönzések nyilvántartása (Papíralapú regisztrációs lap és beiratkozási nyilatkozat, kölcsönzői tasak.)

    Az Egyetem által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
    Az Egyetem által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
    Az Egyetem által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
7. Az Egyetem nyilvános kiadványainak címei Évkönyvek:

A Magyar Táncművészeti Főiskola évkönyve 2015/2016

A Magyar Táncművészeti Főiskola/Egyetem évkönyve 2016/2017

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2017/2018

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2018/2019

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2019/2020

Kiadványsorozatok:

Táncművészet és tudomány

A magyar táncművészet nagyjai

Intézménytörténeti összefoglalások

   Az Egyetem nyilvános kiadványainak témája Évkönyvek: az adott tanév szakmai és közoktatási eseményeinek, eredményeinek, rendezvényeinek, dolgozói, és tanulói névsorainak, testületeinek, a hivatalosan elhangzott beszédeknek (évnyitó, évzáró, épületavató stb.), a növendékek/hallgatók fellépéseinek felsorolása, összegzés.

A Táncművészet és tudomány, mint a Magyar Táncművészeti Egyetem kiadványsorozata 2009-ben indult. Elsősorban a kétévenkénti tudományos konferenciák előadásait, valamint forráspublikációkat ad közre, de megjelentet más, tánctudományi vonatkozású munkákat is.

A magyar táncművészet nagyjai című kiadványsorozat 1993-ban indult, első két darabja a hazai tánctörténet két kimagasló személyiségének állított emléket, születési, illetve halálozási évfordulójuk alkalmából. Ezt követően, közel két évtizedes szünet után, 2012-ben a sorozat folytatódott.

    Az Egyetem nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Az évkönyvek Schanda Beáta művészeti menedzser, szerkesztő e-mail címén igényelhetők: schanda.beata@mte.eu.

A kiadványsorozatok kiadványai elérhetőek az alábbi oldalról:

https://mte.eu/tudomany/publikacios-eredmenyek/tudomanyos-es-szakmai-kiadvanyok/

    Az Egyetem nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Az évkönyvek ingyenesek.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Szervezeti és Működési Szabályzat

Konzisztóriumi ügyrend

    A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
    A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Szervezeti és Működési Szabályzat

Konzisztóriumi ügyrend

    A testületi szerv ülésének helye  1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
    A testületi szerv üléseinek ideje, valamint nyilvánossága Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

    A testületi szerv döntései, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, szavazásának adatai (amennyiben jogszabály nem korlátozza) Szervezeti és Működési Szabályzat
    A testületi szerv üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

    A testületi szerv szavazásának adatai (amennyiben jogszabály nem korlátozza) Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
10. Az Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények Honlap > Hírek

https://mte.eu/category/hirek/

11. Az Egyetem által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk https://mte.eu/szervezet/intezmeny/palyazatok/

https://mte.eu/szervezet/dokumentumok/palyazati-kiirasok/

12. Az Egyetemen végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon), írásban (postai úton), vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Magyar Táncművészeti Egyetemhez.

Bővebb információ: A közérdekű adatok nyilvánosságának rendjéről szóló szabályzat

    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége  Rektori Hivatal
   A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztviselő:

Rendeki-Kovács Ügyvédi Iroda (székhelye: 1023 Budapest, Mecset utca 10. B lh. II. em. 2.), dr. Kovács Gergely ügyvéd

E-mail: gergely.kovacs@outlook.com

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Kultstat, FIR, KIR, KIRA
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Egyetem az egyik szerződő fél A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
17. Az Egyetem kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
18. Az Egyetemre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § szerinti különös közzétételi lista az alábbi oldalon érhető el:

https://mte.eu/gimnazium-es-kollegium/dokumentumok/

19. Az Egyetem kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint az Egyetem kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. Az Egyetem által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24. Az Egyetem által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

III. Gazdálkodási adatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója https://mte.eu/szervezet/dokumentumok/gazdalkodasi-dokumentumok/
2. Az Egyetemen foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok A jogásznál jóváhagyás alatt.
   A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésére vonatkozó összesített adatok A jogásznál jóváhagyás alatt.
    Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A jogásznál jóváhagyás alatt.
3. Az Egyetem által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések A jogásznál jóváhagyás alatt.
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
6. Az Egyetem által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések A közzététel a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  https://mte.eu/szervezet/dokumentumok/gazdalkodasi-dokumentumok/

Archívum

Megszakítás