Skip to main content
Hírek

Törvény a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány létrehozásáról

By 2021.05.03.május 11th, 2022No Comments
2021. évi XVII. törvény a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
A Magyar Táncművészeti Egyetem stratégiai céljainak megvalósítása, az  intézmény környezetének új fejlődési pályára állítása, megújítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány
 
1. § 
(1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.
(2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.
(3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására a miniszter kerüljön kijelölésre.
(4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.
(5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.
 
2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás
 
2. § 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a  KEKVA tv. 1.  mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Magyar Táncművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.
 
3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás
 
3. §
(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és művészeti feladatok ellátását szolgáló, az  1.  mellékletben meghatározott állami tulajdonban lévő ingatlanok (a  továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Egyetem tulajdonába kerülnek.
(2) Az  ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Egyetemmel.
(3) Az  ingatlan, valamint a  (4)  bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a  költségvetési szervi formában működő Egyetem és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a  közfeladat ellátására rendelkezésre álló, az  Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.
(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az  adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
(7) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a  (4)  bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az  (5)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.
 
4. § 
Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – a  3.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.
 
4. Záró rendelkezések 
 
5. §
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 7. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
6. § 
Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1), (4) és (6) bekezdése, a 4. §, a 7. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
7. § 

Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

A jogszabály megjelent: Magyar Közlöny 2021. évi 75. szám, 2021. április 30., 2841-2842. o.

Teljes dokumentum letölthető ezen a linken: 2021.-evi-XVII.-torveny.pdf

Megszakítás