Skip to main content

Tudomány

Kutatási keretek

Magyar Tánctudományi Társaság

A Magyar Tánctudományi Társaság 1990-ben jött létre a Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos tagozatából. Tagjai között sorolható a magyar tánctudomány számos kiemelkedő személyisége, mint például Dienes Gedeon, Kaposi Edit, Körtvélyes Géza, Maácz László. A Társaság, tevékenységének folytatása, korábban kitűzött hiánypótló céljainak megvalósítása érdekében 2020. február 19-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Táncművészeti Egyetemen.

A közgyűlésen jelen voltak:

Beke László
Bolvári-Takács Gábor
Detre Katalin
Dóka Krisztina
Felföldi László
Fügedi János
Gál Eszter
Hegedűs Sándor
Kovács Henrik
Kővágó Sarolta
Kővágó Zsuzsa
Ledniczky Beáta
Lőrinc Katalin
Mizerák Katalin
Nagy Péter
Neumann Ilona (képviseltette magát)
Ónodi Béla
Pál-Kovács Dóra
Pálosi István
Székely Anna
Török Jolán
Várszegi Tibor
Vincze Gabriella

A közgyűlést Bolvári-Takács Gábor, az MTE rektora az alábbi napirendi pontok szerint vezette le:

1.) Tájékoztatás az MTT új tagjairól.

2.) Az MTT székhelyének változása.

3.) Az új alapszabály elfogadása.

4.) Az elnökség megválasztása.

Az MTT tagsága:

Régi tagok:

Ertl Péter
Felföldi László
Fügedi János
Halász Tamás
Kővágó Zsuzsa
Lőrinc Katalin
Neumann Ilona
Dr. Pónyai Györgyi
Török Jolán

Új tagok, akik leadták belépési nyilatkozatukat és jelen voltak a közgyűlésen:

Beke László

Bolvári-Takács Gábor

Detre Katalin

Dóka Krisztina

Gál Eszter

Hegedűs Sándor

Kovács Henrik

Dr. Kővágó Sarolta

Ledniczky Beáta

Dr. Mizerák Katalin

Nagy Péter

Ónodi Béla

Pál-Kovács Dóra

Pálosi István

Székely Anna

Várszegi Tibor

Vincze Gabriella

Azon személyek tagfelvételi kérelmét, akik a Közgyűlésen nem jelentek meg személyesen, az újonnan megválasztott Elnökség a közgyűlést követő első ülésén megtárgyalta. A tagok sorába felvételt nyert:

Angelus Iván, Kazinczy Eszter, Kavecsánszki Máté, Ratkó Lujza.

2.) A közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság székhelye a 1145 Budapest, Columbus utca 87–89-re módosul (2./2020.02.19. sz. közgyűlési határozat).

3.) A közgyűlés az MTT 2003. évben kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte és új alapszabályt fogadott el (3./2020.02.19. sz. közgyűlési határozat).

Az új alapszabály ITT tekinthető meg.

A közgyűlés 2020. évre 2000,-Ft/fő tagdíjat állapított meg (4./2020.02.19. sz. közgyűlési határozat).

A tisztújítás során a közgyűlés az alábbi elnökséget választotta meg (5./2020.02.19. sz. közgyűlési határozat):
  • Fügedi János elnök;
  • Dóka Krisztina elnökségi tag,;
  • Nagy Péter Miklós elnökségi tag;
  • Pál-Kovács Dóra elnökségi tag;
  • Pálosi István elnökségi tag.

A Társaság titkári teendőit Ledniczky Bea látja el.

A megválasztott elnökség folyamatosan dolgozik a 2020. évi célok és feladatok kimunkálásán. Örömmel fogad javaslatokat és kutatási terveket, amelyeket a ledniczky.bea@mte.eu címre lehet elküldeni.

MTA Tánctudományi Munkabizottsága

A magyar tudomány történetében 2009-ben először került sor tánctudományi kutatással foglalkozó testület létrehozására a Magyar Tudományos Akadémia keretein belül. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya a 2009. október 26-i ülésén titkos szavazással, 16 igen, 4 nem, 5 tartózkodás mellett támogatta az MTA Tánctudományi Munkabizottságának létrehozására irányuló javaslatot. A Felföldi László néprajzkutató, c. egyetemi tanár, Bolvári-Takács Gábor főiskolai tanár és Major Rita tszv. főiskolai tanár által készített, 2009. március 31-i keltezésű előterjesztésről 2009. május-június folyamán a Néprajzi Bizottság, a Színház- és Filmtudományi Bizottság és a Zenetudományi Bizottság egyaránt kialakította előzetes szakmai véleményét. Az osztályülés ezek mérlegelésével döntött a Tánctudományi Munkabizottság létrehozásáról és felügyeletét a Néprajzi Bizottsághoz rendelte. A munkabizottság ügyrendjének, személyi összetételének és munkatervének kialakítására vonatkozó előterjesztést a Néprajzi Bizottság 2009 decemberében jóváhagyta, ezt követte az I. Osztály, majd az MTA Elnöksége jóváhagyása. A testület 2010. május 19-én az MTA székházában tartotta első, alakuló ülését. Az általános akadémiai tisztújítás keretében az MTA I. Osztálya 2014. december 8-án határozott a Tánctudományi Munkabizottságának újjáalakításáról. Az újjáalakult testület 2015. január 7-én tartotta alakuló ülését.

Elnök: Andrásfalvy Bertalan DSc
Alelnök: Felföldi László PhD
Titkár: Bolvári-Takács Gábor PhD

Tagok: Barna Gábor DSc, Beke László CSc, Fodor Antal DLA, Fodorné Molnár Márta PhD, Fügedi János PhD, Kavecsánszki Máté PhD, Kővágó Sarolta CSc, Lázár Katalin PhD, Lőrinc Katalin DLA, Mizerák Katalin PhD, Németh András DSc, Ratkó Lujza CSc, Sándor Ildikó PhD, Sirató Ildikó PhD, Tóvay Nagy Péter PhD, Varga Sándor PhD, Vitányi Iván DSc

Állandó meghívott tagok: Angelus Iván PhD, Balatoni Katalin, Bernáth László PhD, Bólya Anna Mária PhD, Detre Katalin, Dóka Krisztina PhD, Fenyves Márk, Forgács D. Péter PhD, Gaál Marianna, Gál Eszter, Gelenczey-Miháltz Alirán PhD, Halász Tamás, Karácsony Zoltán, Kazinczy Eszter, Kovács Dóra, Kovács Gábor PhD, Kovács Henrik, Kővágó Zsuzsa, Lévai Péter, Macher Szilárd DLA, Major Rita, Mihályi Gábor, Ónodi Béla, Simon Krisztián PhD, Szakály György, Széll Rita PhD, Szőnyi Vivien, Szúdy Eszter, Török Jolán, Várszegi Tibor PhD, Vincze Gabriella PhD, Zsámboki Marcell

Pályázati kutatócsoportok

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének 2015. július 30-i döntése alapján a Magyar Táncművészeti Egyetem kutatócsoportja által az OTKA 2015/1 pályázati kiírásra 2015. január 29-én benyújtott, A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai 2. című, K115676 számú pályázat 27.424.000,- Ft összegű támogatást nyert négy év futamidőre (2015. szeptember 1. – 2019. augusztus 31.).

A kutatás előzménye A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai című, OTKA K81672 számú, 2010. július 1. – 2014. december 31. között lebonyolított pályázat volt. A K81672 számú kutatási zárójelentés és a publikációs jegyzék letölthetők itt:

A MAGYAR SZÍNPADI TÁNCMŰVÉSZET TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI 2. című, NKFIH K115676 azonosítószámú OTKA-pályázat nyolc fős kutatócsoportjának tagjai:

Vezető kutató: Bolvári-Takács Gábor PhD, történész, egyetemi tanár

Szenior kutatók: Fuchs Lívia tánctörténész, ny. főiskolai docens; Horváthné Major Rita tánctörténész, doktorjelölt, tanszékvezető főiskolai tanár; Nagy Péter Miklós (Tóvay Nagy Péter) PhD, egyetemi docens; Gara Márk tánctörténész, tanársegéd

Kutatók: Macher Szilárd DLA, Harangozó-díjas táncművész, főiskolai tanár, intézetigazgató; Kovács Ilona PhD, zenetörténész, egyetemi docens; Péter Petra tánctörténész, doktorjelölt.

Tudományos Tanács

A Magyar Táncművészeti Egyetemen a tudományos munka irányításának letéteményese a Tudományos Tanács (TT).

Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 129-133.§-ai szerint a TT a rektor munkáját segítő, tanácsadó testület.

A TT ellátja az egyetem könyvtári és kiadói tevékenységével összefüggő koordinációs, információáramlást elősegítő, szakmai előkészítő és végrehajtást ellenőrző feladatokat is, valamint az egyetem rendszeresen szervezett Tudományos Konferenciáihoz kapcsolódóan létrehozza és működteti a Konferencia Programbizottságát.

A felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását a TT irányítja. A kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiában meg kell tervezni különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási rendet, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját.

A rektor az TT-ra az alább felsorolt jogait átruházhatja:

a) a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet képzési stratégiájának kidolgozása,

b) a tehetséggondozás, minőségi oktatás, tudományos diákkör, szakkollégium működtetés intézeti lehetőségeinek feltárása, feladatainak meghatározása, módszereinek kidolgozása, végrehajtásának ellenőrzése.

A rektor a TT-tól az egyetem tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységével kapcsolatos bármely egyéb kérdésben állásfoglalást kérhet, illetve bármely döntésének előkészítését a TT hatáskörébe utalhatja.

A TT a képzési ágán tanulók, illetve foglalkoztatottak személyi körében javaslatot tesz a Szenátusnak:

a) a köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről,

b) a címek és kitüntetések adományozásáról.

A TT elnökből és legfeljebb további 11 tagból áll. A TT elnöke a rektor, vagy – ha az elnöki tisztséget maga nem kívánja ellátni – az MTE tudományos fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai tanára vagy docense. A TT titkári teendőit a Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont tudományos titkára látja el. A TT elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus 1-5 év közötti határozott időre választja.

A TT elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus határozott időre választja.

A TT szükség szerinti rendszerességgel ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg és működéséről rendszeresen, írásban tájékoztatja a rektort. A TT elnöke az ülésekre más személyeket is meghívhat. Könyvtári kérdésekben a Vályi Rózsi Könyvtár vezetőjét a TT üléseire meg kell hívni.

A Tudományos Tanács jelenlegi összetétele:

Elnök: Fügedi János PhD egyetemi tanár
Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár

tagok:

– dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár
– Dr. Fügedi János egyetemi tanár
– Dr. Gara Márk egyetemi docens
– Dr. Lőrinc Katalin egyetemi tanár
– Dr. Macher Szilárd egyetemi tanár
– Dr. Papp-Danka Adrienn egyetemi docens

A Magyar Táncművészeti Egyetem Tánctudományi Kutatóközpontja

I. A MTE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont a rektor irányítása alá tartozó szervezeti egység, élén a Kutatóközpont igazgatójával. Ezen belül a Tánctudományi Kutatóközpont közvetlen rektori vezetés alatt áll, stratégiai irányító szerve az MTE Tudományos Tanácsa.

II. A Tánctudományi Kutatóközpont célja, hogy az egyetem oktatási-szervezeti egységei, az intézményben működő oktatók-kutatók a szélesebb táncszakma és a magyar tudományos közélet felé szervezetten képviseljék a tánctudomány ügyét.

Feladata az egyéni kutatások integrálása és szintetizálása, a kutatási főirányok kialakítása, munkacsoportok létrehozása és koordinálása, az egyetem kutatási prioritásainak megvalósítása, kapcsolattartás az MTA Tánctudományi Munkabizottságával, együttműködés hazai tudományos műhelyekkel, kapcsolatépítés nemzetközi kutatóközpontokkal, csatlakozás nemzetközi kutatóprogramokhoz, kutatási pályázati lehetőségek kihasználásának elősegítése, valamint a kutatói utánpótlás nevelése.

A Tánctudományi Kutatóközpont tudományos titkára: Ledniczky Bea

Columbus u. 87-89. E épület, könyvtár-kutatószoba
e-mail: ledniczky.bea@mte.eu
telefon: +36 1 800-9564

A Vályi Rózsi Könyvtár saját oldala

A Tánctudományi Kutatóközpont Hírlevelei
XII. évfolyam (2019)
XI. évfolyam (2018)
VII. évfolyam (2014)
V. évfolyam (2012)
III. évfolyam (2010)
II. évfolyam (2009)
I. évfolyam (2008)

EFOP szakmai beszámolók

Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú ” A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című pályázat keretében a Magyar Táncművészeti Egyetem szakmai eredményeivel kapcsolatos beszámolója elérhető itt.

Link a szakmai beszámolókhoz!

KÖNYVEK
TÁRSASTÁNC MÓDSZERTANI KÖNYV

módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára

Letöltés
MODERNTÁNC MÓDSZERTANI KÖNYV

módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára

Letöltés
DIVATTÁNC MÓDSZERTANI KÖNYV

módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára

Letöltés
NÉPTÁNC MÓDSZERTANI KÖNYV

módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára

Letöltés
KLASSZIKUS BALETT

módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára

Letöltés

Publikációs eredmények

Tánctudományi Közlemények

A Tánctudományi Közlemények című, évente kétszer megjelenő tudományos folyóirat 2009-ben indult, Major Rita főiskolai tanár kezdeményezésére.

Bibliográfiai leírása:

Tánctudományi Közlemények. A Magyar Táncművészeti Egyetem lektorált tudományos folyóirata. Rovatok: Beszámoló, Dokumentum, Forrásközlés, Konferencia, Recenzió, Tanulmány (alrovatok: Egészségtan, Évforduló, Művelődéstörténet, Néptánc, Pedagógia, Pszichológia, Sporttudomány, Színháztörténet, Táncelemzés, Tánctörténet, Zenetörténet), Tudományos hírek. Szerkesztőség: Tóvay Nagy Péter főszerkesztő, Bolvári-Takács Gábor felelős kiadó, Lőrinc Katalin, Macher Szilárd, Major Rita. Arculatterv: Tellinger András. Tördelés: Szélpál-Bajtai Éva. Lapalapító (tulajdonos) és kiadó: Magyar Táncművészeti Egyetem. A szerkesztőség címe: Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. E épület. ISSN 2060-7148. Formátum: B/5. Az egyes számok címlapján Terpszikhoré-ábrázolások láthatóak (dombormű, festmény, mozaik, szobor).

A megjelenést támogatta: Nemzeti Kulturális Alap (2009/1. – 2010/1. szám); Országos Tudományos Kutatási Alap K81672: 2010/2. – 2014/2. szám); Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K115676: (2015/1. számtól).

A szerkesztőség elérhetősége: ttk@mte.eu

Tudományos és táncszakmai kiadványok

TÁNCMŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY

A Magyar Táncművészeti Egyetem kiadványsorozata 2009-ben indult. Elsősorban a kétévenkénti tudományos konferenciák előadásait, valamint forráspublikációkat ad közre, de megjelentet más, tánctudományi vonatkozású munkákat is.

Táncművészet és tudomány. ISSN 2060-7091

Sorozatszerkesztő: Bolvári-Takács Gábor. Konzultatív szerkesztőbizottság: Fodor Antal, Fügedi János, Gelenczey-Miháltz Alirán (IV. kötetig), Lőrinc Katalin, Macher Szilárd, Major Rita (V. kötettől), Mizerák Katalin (V. kötettől), Németh András, Szakály György (V. kötettől), Zsámboki Marcell (IV. kötetig). Formátum: B/5.

A sorozatban megjelent kötetek:

I. Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Tudományos konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2007. november 9–10. Szerkesztette: Németh András, Major Rita, Mizerák Katalin, Tóvay Nagy Péter. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2009. 271 o. ISBN 978-963-9414-21-1.

II. Én, Maja Pliszeckaja. Fordította: Pólya Katalin. A fordítást lektorálta, a jegyzeteket és az utószót írta: Bolvári-Takács Gábor. A fordítást szakmailag lektorálta és az előszót írta: Szakály György. A rajzokat Vlagyimir Shmejszter készítette. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2009. 444 o. ISBN 978-963-9414-23-5.

III. Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. II. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2009. november 6–7. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Fügedi János, Major Rita, Mizerák Katalin, Németh András. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011. 193 o. ISBN 978-963-85144-2-4. A kötet összeállítása az OTKA K8672 számú kutatási pályázat támogatásával történt. A kötet a TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0019 számú projekt keretében jelent meg.

IV. A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században. Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2010. június 1112. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Fügedi János, Mizerák Katalin, Németh András. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2012. 192 o. ISBN 978-963-85144-5-5. A kötet összeállítását és megjelenését a K81672 és NK77922 számú OTKA-pályázatok támogatták. A szimpózium az OTKA 68484 számú kutatáshoz kapcsolódott.

V. Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2011. november 1112. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Fügedi János, Mizerák Katalin, Németh András. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 248 o. ISBN 978-963-85144-6-2. A kötet összeállítása az OTKA K81672 számú kutatás keretében és az NK77922 számú kutatás támogatásával történt.

VI. Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. Szerkesztette: Tóvay Nagy Péter. Válogatta és közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, Fuchs Lívia, Gara Márk, Major Rita, Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 216 o. ISBN 978-963-85144-8-6. A kötet az OTKA K81672 számú kutatás keretében jelent meg.

VII. Alkotás – befogadás – kritika a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. IV. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2013. november 8–9. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Fügedi János, Mizerák Katalin, Németh András. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 196 o. ISBN 978-963-89842-4-1. A kötet az OTKA K81672 számú kutatás keretében jelent meg.

VIII. Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Szerkesztette: Tóvay Nagy Péter. Válogatta és közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, Fuchs Lívia, Gara Márk, Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 232 o. ISBN 978-963-89842-1-0. A kötet az OTKA K81672 számú kutatás keretében jelent meg.

IX. Tánc és társadalom. V. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2015. november 13−14. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Németh András, Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. ISBN 978-615-80297-5-9. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKHIF K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

X. Táncművészet és intellektualitás. VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetemen 2017. november 17−18. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Németh András, Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-615-80297-9-7. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKHIF K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

XI. Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez III. Szerkesztette: Tóvay Nagy Péter. Válogatta és közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, Fuchs Lívia, Gara Márk, Kovács Ilona, Major Rita, Péter Petra, Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2018. 272 o. ISBN 978-615-5852-00-8. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKHIF K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

XII. Tánc és kulturális örökség. VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetemen 2019. november 15–16.Szerkesztette: Lanszki Anita, sorozatszerkesztő: Bolvári-Takács Gábor PhD egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5852-18-3. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

XIII. Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez IV. Szerkesztette: Tóvay Nagy Péter. Válogatta és közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, Fuchs Lívia, Major Rita, Péter Petra, Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2020. 168 o. ISBN 978-615-5852-19-0. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

A sorozatban megjelent kötetek:

1. Nádasi Ferenc 18931966. Emlékezések a mester születésének 100 éves évfordulójára. Szerkesztette: Nádasi Myrtill. Írták: Körtvélyes Géza, Nádasi Myrtill, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1993. 52 o.

2. Harangozó Gyula emlékkönyv. Szerkesztette: Szúdy Eszter. Írták: Harangozó Gyula, Körtvélyes Géza, Szúdy Eszter. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1994. 104 o. ISBN 963-85144-1-8

3. Nádasi Myrtill: Piruettek és ábrándok. Felnőttem a függöny mögött. K.u.K. Kiadó, Budapest, 2012. 232 o. ISBN 978-963-9887-82-4

4. Zórándi Mária: A bartóki út. Pályaképek a színpadi néptáncművészet 20. századi történetéből. Szerkesztette és az előszót írta: Felföldi László. A szerkesztésben közreműködött és az utószót írta: Bolvári-Takács Gábor. Képszerkesztő: Halász Tamás. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 168 o. ISBN 978-963-89842-3-4. A kötet az OTKA K81672 számú kutatás keretében jelent meg.

5. „A tánc csillagai lettek…” Az Állami Balett Intézet első végzős évfolyama. Írta és szerkesztette: Gyarmati Zsófia – Macher Szilárd. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2015. 132 o. ISBN 978-615-80297-1-1. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

6. Jálics Kinga: Férfitánc. Portré Zsuráfszky Zoltánról. Honvéd Együttes, Budapest, 2016. 140 o. ISBN 978-963-12-5954-4. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

7. Lőrinc György életműve. Képek, dokumentumok. Írta és összeállította: Bolvári-Takács Gábor – Lőrinc Katalin – Lőrinc László – Macher Szilárd – Major Rita. Szerkesztette és az előszót írta: Bolvári-Takács Gábor. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2017. 64 o. ISBN 978-615-5852-01-5.

8. Galambos Tibor: Magam járom… Élet- és korrajzom. Az életút interjút készítette: Jálics Kinga. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2019. 304 o. ISBN 978-615-5852-04-6

A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZET NAGYJAI

A kiadványsorozat 1993-ban indult, első két darabja a hazai tánctörténet két kimagasló személyiségének állított emléket, születési, illetve halálozási évfordulójuk alkalmából. Ezt követően, közel két évtizedes szünet után, 2012-ben a sorozat folytatódott.

A magyar táncművészet nagyjai. ISSN 1217-9159

Sorozatszerkesztő: Bolvári-Takács Gábor. Formátum: változó.

INTÉZMÉNYTÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁSOK

Mozaikok a Magyar Táncművészeti Főiskola első ötven évéről. Összeállította: Fodor Antal. Szerzők: Bolvári-Takács Gábor, Dózsa Imre, Éhn Éva, Fodor Antal, Gelencsér Ágnes, Harangozó Gyula, Horváthné Bánky Dóra, Jakabné Zórándi Mária, Körtvélyes Géza, Lőrinc Katalin, Major Rita, Neumann Ilona, Pokorni Zoltán, Schanda Beáta, Valcz Gyuláné. Planétás Kiadó, Budapest, 2001. 132 o. ISBN 963-9014-90-7

Magyar Táncművészeti Főiskola Tizenöt év története 20002015. A szöveget összeállította: Schanda Beáta. A képeket válogatta: Csillag Pál. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 52 o. ISBN 978-615-80297-3-5 (A kötet megtekinthető és letölthető itt.)

Bolvári-Takács Gábor: Táncos tanévek. Szemelvénygyűjtemény a Magyar Táncművészeti Egyetem történetéhez 1950–2017. A szövegeket válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a kötetet szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor. Lektorálta és az előszót írta: Szakály György. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2017. 532 o. ISBN 978-615-80297-7-3

Bolvári-Takács Gábor: Budapest : Magyar Táncművészeti Egyetem TKME, Budapest, 2019. 16 o. ISBN 978-963-554-603-9. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára, 859. szám. ISSN 0139-245X

Bolvári-Takács Gábor: Tánctudományi kutatások a Magyar Táncművészeti Főiskolán 1990–2015 (Keretek, fórumok, eredmények). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 200 o. ISBN 978-615-80297-4-2

Tánctudományi Tanulmányok

A több évtizedes múltra visszatekintő, és most hosszú szünet után újrainduló Tánctudományi Tanulmányok szerkesztői tematikus megkötés nélkül várják olyan szakemberek tanulmányait, akik a táncot, a mozgást kutatják, vagy szakmai munkájuk e területekhez kapcsolódik. A szerkesztők a szorosan vett tánctörténeti, táncelméleti, táncpedagógiai, táncfolklorisztikai, ant­ro­pológiai, művészetelméleti témákon túl olyan különböző diszciplínák közötti átjárást képviselő írások közlését is tervezik, amelyek a társadalomtudományok vagy a természettudományok területéről kapcsolódnak a TTT szakmai profiljához.

Útmutató a Tánctudmányi Tanulmányok szerzőinek

TÁNCTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK SZERKESZTŐINEK FELHÍVÁSA

A TÁNCTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK TÖRTÉNETE

Egyetemi tankönyvek

A bolt elérhetősége: 
1145 Budapest Columbus u. 87-89.
Szélpál Éva
tel.: +36 1 273 3430
e-mail: szelpal.eva@mte.eu

Megvásárolhtó könyvek

Bólya Anna Mária: Interdiszciplináris kitekintések a táncról. Lektorálta: Bartha Elek, Kavecsánszki Máté. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2018. 72 o. ISBN 978-615-5852-02-2

Bretus Mária – Zórándi Mária: A balett-technika alapjai. Készült a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke által összeállított tanjegyzet alapján. Lektorálta: Sebestény Katalin. Harmadik kiadás. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2003. 180 o. ISBN 963-9014-97-4

Dudich Endréné (összeáll.): Mozgásanatómia. Lektorálta: Kerényi Károly, Fajth Blanka. Második kiadás. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2007. 44 o. ISBN 978-963-9414-13-6

Dudich Endréné (összeáll.): Mozgásanatómia a Magyar Táncművészeti Főiskola zenésznövendékei részére. Lektorálta: Kerényi Károly. Magyar Táncművészeti Főiskola – Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 34 o. ISBN 963-379-130-8

Fodor Antal: A koreográfia művészetének elmélete és gyakorlata. Magyar Kultúra Kiadó, Budapest. 2018. 198 o. ISBN: 978615574608

Fügedi János: Forrásleírás a digitális korban. Az MLA-ajánlás. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2019   95 o., ISBN 978-615-5852-05-3

Károly Róbert: Zeneelmélet és zenei formatan. Lépj közelebb a zenéhez! Lektorálta: Láng István. Második, javított kiadás. Planétás Kiadó, Budapest, 2003. 152 o. ISBN 963-9014-96-6

Körber Tivadar: Az európai zene története a középkortól a 20. századig. Második, javított kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. 116 o. J 18-148/1

Körtvélyes Géza: Művészet, tánc, táncművészet. Planétás Kiadó, Budapest, 1999. 164 o. ISBN 963-9014-63-X

Kővágó Zsuzsa – Bólya Anna Mária (szerk.): Magyar néptánctörténeti szöveggyűjtemény. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2020. 190 o. ISBN 978-615-5852-21-3

Kővágó Zsuzsa – Kővágó Sarolta: A magyar amatőr néptáncmozgalom története a kezdetektől 1948-ig. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 112 o. ISBN 978-615-80297-2-8

Krombholz, Gertrude – Leis-Haase, Astrid: Társastáncok. Az alapformáktól a versenytáncig. Fordította: Mika Zsuzsanna. Lektorálta: Módy Júlia, László Attila. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, é. n. (2007). 298. o. ISBN 978-963-286-198-2

Lanszki Anita (szerk.): Bevezetés a tánccal kapcsolatos kutatások módszertanába. Írták: Bolvári-Takács Gábor, Herke Péter, Kerekes Kristóf, Lanszki Anita, Medveczné Atinay Dorottya, Papp-Danka Adrienn, Sándor Ildikó, Sirató Ildikó, Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2020. 186 o. ISBN 978-615-5852-22-0

 

Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1996. 120 o. ISBN 963-9014-02-8

L. Merényi Zsuzsa: A klasszikus balett módszertana I. rész. Az I., II., III. évfolyam számára. A tananyagot az Állami Balett Intézet klasszikus balett munkaközössége készítette. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. J 18-126

L. Merényi Zsuzsa: A klasszikus balett módszertana II. rész. A IV–V. évfolyam számára. A tananyagot az Állami Balett Intézet klasszikus balett munkaközössége készítette. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. J 18-128

L. Merényi Zsuzsa: A klasszikus balett módszertana III. rész. A VI., VII., VIII. évfolyam számára. A tananyagot az Állami Balett Intézet klasszikus balett munkaközössége készítette. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. J 18-127

Lőrinc György (szerk.): A klasszikus pas de deux metodikája. Készítették: Gál Jenő, L. Merényi Zsuzsa, Lőrinc György, Nagy Zoltán, Sterbinszky László. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. J18-129

Lőrinc Katalin: Martha Graham nyomában. A szöveget ellenőrizte: Hegedűs Sándor. Második, javított kiadás. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011. 126 o. ISBN 963-85144-3-1

Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Lektorálta: Vízkelety Tibor. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1998. 112 o. ISBN 978-963-9014-37-0

Mády Ferenc: Mozgásbiológia és egészségtan. Élettani ismeretek a táncművészeti felsőoktatás számára. Tankönyv. Lektorálta: Szendrői Miklós. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 256 oldal. ISBN 978-963-85144-7-9

Major Rita – Gara Márk: Az európai színpadi tánc története. Az előzményektől a 19. század végéig. Lektorálta: Fuchs Lívia. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 164 o. ISBN 978-963-89842-7-2

Major Rita – Tóvay Nagy Péter (szerk:): A „Nyugat” és a tánc. Szöveggyűjtemény a folyóirat tánctémájú cikkeiből (1908–1941). Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2017. 176 o. ISBN 978-615-80297-6-6

Melis Béláné (szerk.): Idegen nyelvű szöveggyűjtemény. Összeállította: Benyő Hedvig, Imre Ildikó, Tóth Barnabásné, Melis Béláné, Mika Zsuzsanna. Lektorálta: Christina Swainson, Catherine Montagnése, Perta Schubert. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 208 o. ISBN 978-963-9014-18-4.

Pónyai Györgyi: A klasszikus balettművészet magyarországi történetéből. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2009. 160 o. ISBN 978-963-9414-15-0

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. I. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 132 o. ISBN 963-9014-14-1

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. II. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 148 o. ISBN 963-9014-20-6.

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. III. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 120 o. ISBN 963-9014-20-6

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. IV. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2005. 126 o. (ISBN-szám nélkül)

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. V. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2005. 126 o. (ISBN-szám nélkül)

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. VI. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2009. 72 o. ISBN 963-9414-22-8

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. VII–IX. évfolyam. Lektorálta: Bretus Mária, Macher Szilárd. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 70 o. ISBN 963-85144-9-3

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 1. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Victoria Sarah Adams. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 140 o. ISBN 978-963-89842-0-3

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 2. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 152 o. ISBN 978-963-89842-2-7

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 3. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 124 o. ISBN 978-963-89842-5-8

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 4. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Sunny Isaac Nygaard. Nyelvi lektor: Melis Hanna. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2015. 116 o. ISBN 978-963-89842-6-5

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 5. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2015. 116 o. ISBN 978-963-89842-8-9

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 6. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 80 o. ISBN 978-963-89842-9-6

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 7–9. Lektorálta: Bretus Mária, Macher Szilárd. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 72 o. ISBN 978-615-80297-0-4

Zórándi Mária (szerk.): Néptáncaink tanítása. Ugrós táncaink. Írta: Kiss Zsuzsanna, Lévai Péter, Szilágyi Zsolt, Zórándi Mária, Vörös Árpád. Lektorálta: Antal László. Tánclejegyzés: Fügedi János, Lányi Ágoston, Lévai Péter, Rácz Attila. Második kiadás: Planétás Kiadó, 2005. ISBN 963-286-245-7. Második kiadás, DVD-melléklettel. A dvd-t szerkesztette: Fügedi János, Lévai Péter. Planétás Kiadó, 2008. ISBN 963-9414-19-8

MÁR NEM ÁRUSÍTOTT TANKÖNYVEK

(elérhetők a Vályi Rózsi Könyvtárban)

Banes, Sally: Terpszikhoré tornacsukában. Az amerikai posztmodern tánc. Fordította: Galamb Zoltán. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 260 o. ISBN 963-9014-86-9

Dudich Endréné (összeáll.): Mozgásanatómia a Magyar Táncművészeti Főiskola V. balettévfolyama részére. Lektorálta: Kerényi Károly, Fajth Blanka. Magyar Táncművészeti Főiskola – Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 44 o. ISBN 963-379-129-4

Fügedi János: Lábán-kinetográfia balett-táncosoknak. Alapfok. Konzulens: Jakabné Zórándi Mária. Lektorálta: Nagy Andrea. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1998. 108 o. ISBN 963-9014-40-0

Humphrey, Doris: A koreografálás művészete. Fordította: Urbán Mária. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 132 o. ISBN 963-9014-82-6

Lewis, Daniel: José Limón tánctechnikája. Fordította: Dienes Gedeon. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 228 o. ISBN 963-9014-83-4

Mády Ferenc: Élettani ismeretek táncosoknak, koreográfusoknak és táncpedagógusoknak. Lektorálta: Vízkelety Tibor. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2007. 256 o. ISBN 978-963-9414-11-2

Mády Ferenc: Mozgásbiológia. Jegyzet. Lektorálta: Vízkelety Tibor. Magyar Táncművészeti Főiskola – Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 156 o. ISBN 963-379-131-6

Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 136. o. ISBN 963-9014-22-2

Neuwirth Annamária: Táncjelírás és -olvasás alapfokon. Lábán-kinetográfia. Lektorálta: Fügedi János. Planétás Kiadó – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2005. 96 o. ISBN 963-286-242-2

P. Vas János: Magyar népcsoportok, néprajzi tájak. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2008. 164 o. ISBN 978-963-9414-18-1

Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Szerkesztette: Zórándi Mária. Planétás Kiadó, Budapest, 1999. 104. o. ISBN 963-9014-66-4

Tudományos fórumok

Műhelykonferenciák

Angol nyelvű konferencia a balettművész-képzés aktuális kérdéseiről

A rendezvényre 2021. március 27-én 14h-kor kerül sor, online platformon. Részletek és a jelentkezés módja honlapunk angol nyelvű oldalán található a “Science” menüpontban.

Tudományos konferenciák

60 éves ünnepi konferencia 2010

HATVAN ÉVES A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA (1950-2010)
ÜNNEPI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

2010. november 12., péntek

9.00 Megnyitó

9.30-10.00 Dózsa Imre egyetemi tanár, Kossuth-díjas Kiváló Művész:
Az iskolaalapító Lőrinc György és öröksége

10.00-10.30 Manherz Károly CSc, egyetemi tanár:
A főiskola, mint értelmiségképző intézmény a művészeti felsőoktatásban

10.30-11.00 Bolvári-Takács Gábor PhD, habil. főiskolai tanár:
A főiskola oktatási rendszerének fejlődése

11.00-11.30 kávészünet

11.30-12.00 Fodor Antal DLA, egyetemi tanár, Erkel-díjas Kiváló Művész:
A balettművész-képzés hatása a hazai táncművészet fejlődésére

12.00-12.30 Sebestény Katalin professor emerita, Liszt-díjas Érdemes Művész:
A balettmódszertan alapjai és magyar sajátosságai

12.30-13.00 Jakabné Zórándi Mária DLA, egyetemi tanár, rektor, Harangozó-díjas:
A néptánc oktatás szerepe és hatása

13.00-14.00 ebéd

14.00-14.30 Lőrinc Katalin egyetemi docens, Harangozó-díjas:
A modern tánc oktatásának tapasztalatai

14.30-15.00 Zsámboki Marcell egyetemi docens, intézetigazgató:
A pedagógusképzés hagyományai és átalakulása

15.00-15.30 Major Rita tanszékvezető főiskolai tanár:
A főiskola szerepe a táncművészet fejlődésében

15.30-16.00 kávészünet

16.00-18.00 A balettintézettől a táncművészeti főiskoláig
– kerekasztal beszélgetés a személyes emlékekről és tapasztalatokról
vezeti: Szakály György egyetemi tanár, rektor-helyettes, Kossuth-díjas Kiváló Művész

Tudományos Konferencia 2011

A Magyar Táncművészeti Főiskola Elméleti Tanszéke, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéke, valamint Tánctudományi Kutatóközpontja 2011. november 11-12-én Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban címmel rendezte meg a főiskola III. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciáját, amelyen nyolc szekcióban 43 előadás hangzott el. Ezek többségét tartalmazza Táncművészet és tudomány sorozatunk ötödik kötete, bemutatva a főiskola oktatóinak, illetve a tánctudomány/táncpedagógia és határterületei művelőinek elméleti és gyakorlati irányultságú érdeklődési körét és kutatási eredményeit.

Tudományos Konferencia 2017

A Magyar Táncművészeti Egyetem Elméleti Tanszéke, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéke, valamint a Tánctudományi Kutatóközpontja szervezésében, együttműködve az MTA Tánctudományi Munkabizottságával,

TÁNCMŰVÉSZET ÉS INTELLEKTUALITÁS

címmel, 2017. november 17-18-án (péntek-szombat) került sor az egyetem VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára.

A konferencia Tudományos Programbizottságának feladatait az egyetem Tudományos Tanácsa látta el:

Bolvári-Takács Gábor PhD egyetemi tanár, (elnök), Fodor Antal DLA emeritus professzor, Kiváló Művész, Fodorné Molnár Márta PhD főiskolai tanár, intézetigazgató, Harangozó-díjas, Fügedi János PhD főiskolai tanár, Horváthné Major Rita tszv. főiskolai tanár, Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, Harangozó-díjas, Macher Szilárd DLA főiskolai tanár, intézetigazgató, Harangozó-díjas, Mizerák Katalin PhD tszv. főiskolai tanár, Németh András DSc egyetemi tanár.

Tudományos Konferencia 2007

A Magyar Táncművészeti Főiskola 2007-ben “Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban” címmel tudományos konferenciát rendezett. Az intézmény feladatának tekinti a Főiskolán folyó kutató-és alkotótevékenység eredményeinek közzétételét és a hallgatók tudományos diákköri munkáinak megismertetését.

Bár hazai és nemzetközi hírünket elsősorban a művészképzésben és a pedagógus-képzésben kibocsátott hallgatók magas szakmai tudása biztosítja, figyelnünk kell tudományos és szakmai teljesítményünk nyomon követésére, átadására és dokumentálásra is. A Táncművészet és tudomány című sorozatunk első köteteként e konferencia előadásait adjuk közre.

Tudományos Konferencia 2013

A Magyar Táncművészeti Főiskola Elméleti Tanszéke, Pedagógia és Pszichológia Tanszéke, valamint a Tánctudományi Kutatóközpontja szervezésében, együttműködve a MTA Tánctudományi Munkabizottságával és a MTF OTKA-kutatócsoportjával (K81672),

ALKOTÁS – BEFOGADÁS – KRITIKA
a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban

címmel, 2013. november 8-9-én (péntek-szombat) került sor a főiskola IV. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára.

Tudományos szimpózium 2010

A hagyományos Tánckultúra Metamorfózisa a 20. században

Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2010. június 11-12

Tudományos Konferencia 2009

A Magyar Táncművészeti Főiskola 2009. november 6-7-én Perspektívák az újévezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban címmel rendezte meg II. nemzetközi tánctudományi konferenciáját, amelyen kilenc szekcióban 32 előadás hangzott el. Ennek többségét tartalmazza Táncművészet és tudomány c. sorozatunk harmadik kötete, bemutatva az egyetem oktatóinak, illetve a tánctudomány/táncpedagógia és határterületei művelőinek elméleti és gyakorlati irányultságú érdeklődési körét és kutatási eredményeit.

Az Elméleti és Pedagógusképző Tanszék és a Tánctudományi Kutatóközpont a két évvel korábbi, első konferencia tanulságait is felhasználva, a tudományos találkozó számos új dimenziót villantott fel, kérdéseket fogalmazott meg, tapasztalatokat vitatott meg. A tanácskozásra a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemről illetve a bécsi egyetemről is érkeztek előadók. (Részletes program)

A kétnapos konferenciát a „házigazda” tanszékek vezetői, Horváthné Major Rita és Dr. Mizerák Katalin nyitották meg, a zárszót pedig Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária rektor asszony mondta. A programot az egyetem táncos növendékeinek bemutatója színesítette.

A hagyományoknak megfelelően a rendezvény most is a Magyar Tudomány Ünnepének országos programjához kapcsolódott és ez adta az alkalmat arra, hogy tudományos és pedagógiai munkát egyaránt elismerő kitüntetéseket is átadjunk. Dr. Körtvélyes Géza professor emeritus, Dr. Felföldi László címzetes főiskolai tanár kinevezést kapott.

A konferencia fontos eredménye, hogy – bár ezúttal a tudományos diákköri dolgozatok bemutatása nem szerepelt a programban – a korábbinál lényegesen nagyobb létszámmal vettek részt az érdeklődők között jelenlegi és régi hallgatók. Talán ez is igazolja azt a tudományos igényt, amely üzenet a jövő táncszakembereinek a tánctudomány művelésére és népszerűsítésére. Ehhez járulhat hozzá az is, hogy a konferencián elhangzott előadások – akárcsak korábban – gyűjteményes kötetben adtuk ki.

Tudományos Konferencia 2015

A Magyar Táncművészeti Főiskola Elméleti Tanszéke, Pedagógia és Pszichológia Tanszéke, valamint

Tánctudományi Kutatóközpontja szervezésében, együttműködve az MTA Tánctudományi Munkabizottságával,

TÁNC ÉS TÁRSADALOM

címmel, 2015. november 13-14-én (péntek-szombat) került sor a főiskola V. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciájára.

Tudományos Konferencia 2019

Megszakítás